پازند نشریه ای با دسترسی آزاد به مقالات است.

شماره جاری: دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 1-144 

اشتقاق زبان فارسی در چارچوب نظری رابرت برد

صفحه 45-68

فریبا حسینی تشنیزی؛ نازنین امیرارجمندی


از زبان نسفی؛ بازخوانی پژوهش‌های صورت گرفته درباره عزیزالدین نسفی

صفحه 69-104

عرفان خصم افکن نظام؛ حانیه سادات زنده باد؛ محمد منصور فلامکی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
فاطمه نعیمی حشکوائی

مدیر مسئول سردبیر معاون سردبیر مدیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها