اعضای هیات تحریریه

اسامی اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

مدیر مسئول

فاطمه نعیمی حشکوائی

زبانشناسی صاحب امتیاز

www.pazand.ir
fnaeimi66gmail.com
9123887042
0000-0003-0580-8001

سردبیر

مصطفی عاصی

Linguistics استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

s_m_assiihcs.ac.ir
0000-0003-3799-1103

مدیر اجرایی

محمد حسن معتضدی

چاپ مدیر چاپ

mhmotazedi69gmail.com

اعضای هیات تحریریه

فریده حق بین

زبانشناسی دانشیار- دانشگاه الزهرا

fhaghbinalzahra.ac.ir
0000-0001-8538-4813

زهره زرشناس

فرهنگ و زبانهای باستانی ایرانی استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

zarshenasihcs.ac.ir
0000-0003-0653-6335

فرهاد ساسانی

زبانشناسی دانشیار- دانشگاه الزهرا

fsasanipazand.ir

مهدی سمائی

زبانشناسی استادیار- پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

msamaipazand.ir

کورش صفوی

زبانشناسی استاد- دانشگاه علامه طباطبائی

ksafavipazand.ir

مصطفی عاصی

زبانشناسی استاد- پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

s_m_assiiihcs.ac.ir
0000-0003-3799-1103

ایران کلباسی

زبانشناسی استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ikalbasipazand.ir

ارسلان گلفام

زبانشناسی دانشیار- دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~golfamar
golfamarmodares.ac.ir
0000-0002-9402-9079