اسامی اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:


مدیر مسئول


فاطمه نعیمی حشکوائی صاحب امتیاز

زبانشناسی

سردبیر


مصطفی عاصی استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Linguistics

معاون سردبیر


آتوسا رستم بیک دانشیار، پژوهشکده زبانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبانشناسی

مدیر اجرایی


محمد حسن معتضدی مدیر چاپ

چاپ

  • mhmotazedi69gmail.com

اعضای هیات تحریریه


فریده حق بین استاد- دانشگاه الزهرا

زبانشناسی

اعضای هیات تحریریه


زهره زرشناس استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرهنگ و زبانهای باستانی ایرانی

اعضای هیات تحریریه


فرهاد ساسانی دانشیار- دانشگاه الزهرا

زبانشناسی

اعضای هیات تحریریه


مهدی سمائی دانشیار- پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

زبانشناسی

اعضای هیات تحریریه


مصطفی عاصی استاد- پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

زبانشناسی

اعضای هیات تحریریه


فروغ کاظمی دانشیار زبانشناسی، دانشکده زبانهای خارجه، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی

زبانشناسی

اعضای هیات تحریریه


بانو ایران کلباسی استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

زبانشناسی

اعضای هیات تحریریه


ارسلان گلفام دانشیار- دانشگاه تربیت مدرس

زبانشناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


کیانوش رضانیا دانشگاه رور ، بوخوم آلمان

مطالعات باستانی ایران