برای مشاهده مقالات مرتبط با هر شماره، روی شماره مورد نظر کلیک کنید.

دوره 14 (1397)

52-53

موضوع ویژه این شماره: زبانشناسی اجتماعی

دوره 12 (1395)

شماره 44

این شماره نشریه با موضوع ویژه فرهنگ و زبانهای باستانی زیر نظر خانم دکتر گشتاسب چاپ شده است.

دوره 11 (1394)

42-43

این شماره از نشریه با موضوع ویژه نشانه شناسی زیر نظر خانم دکتر ابوالحسنی چاپ شده است