دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، خرداد 1395، صفحه 1-148 (این شماره نشریه با موضوع ویژه فرهنگ و زبانهای باستانی زیر نظر خانم دکتر گشتاسب چاپ شده است. ) 

شماره‌های پیشین نشریه

این شماره نشریه با موضوع ویژه فرهنگ و زبانهای باستانی زیر نظر خانم دکتر گشتاسب چاپ شده است.