نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مادیان هزار دادستان یکی از معتبرترین متون حقوقی دوره ساسانیان است. احکام گسستن همسری در مادیان بیشتر به نحوه انجام طلاق و روند قانونی شدن آن، تفکیک اموال و به هم خوردن شراکت اقتصادی زن و شوهر مرتبط است، به جز در دو مورد، علت خاصی برای طلاق بیان نمی‌شود. هدف از پژوهش حاضر این مسئله است که آیا قانونگذاران مادیان به حقوق زن در طلاق توجه داشتند و اگر حقوق پس از طلاق زن تأمین می­شود، برخورد مردان با این امر چگونه بوده است. در بررسی انجام شده، مشخص شد که قانونگذاران نهایت درایت و خردجمعی را در احکام صادره در دادرسی‌ها به کار می‌گیرند که زن پس از طلاق در امنیت باشد؛ امّا برخی احکام نشان می‌دهد که گاهی مردان با ترفندهای رندانه، به طرق مختلف مانند درخواست عدم تمکین و بخشش (=هبه) درآمد زن، از شکاف‌های قانونی استفاده می­کنند تا شانس خود را در تصاحب اموال زنان امتحان کنند. تأکید بر رضایت کامل زن در طلاق و توجه به شخصیّت حقوقی زن در مالکیت اموال خود به جهت تأمین امنیّت اجتماعی و روانی او پس از طلاق، دستاورد تلاش جامعه­ شناختی فقها در اداره جامعه مدنی دوره ساسانیان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Verdicts of divorce(=hištan az zanīh) in the Mādayān ī hazār Dādestān

نویسنده [English]

  • Zahrai hossein

Ph. D. in ancient Iranian Languages and Cultures, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.

چکیده [English]

Madayān ī hazār Dādestān is one of the most important social history sources of Sassanid era. In Madayān, verdicts of divorce is mostly related to legal process of divorce and how do it, as well as to the separation of property and disruption of economic partnership of couple. Except for two cases, a specific cause for divorce is not expressed. The main questions of this paper are that whether lawyers of Madayān considered in divorce to the woman's rights? If the right of woman is regarded after divorce, what are the men's
attitudes about it? In the investigation it is specified, that lawyers are employing uttermost of mind and sense /reason in the sentences of trials until woman support after divorce. But through of verdicts could receive that, sometimes men were using the legal gaps with different tricks, such as applying for non-compliance and conveying income belong to the wife as gift. In fact, theywere examining their chance on possession of woman's property.The achievement sociological of jurists include: emphasizing full satisfaction of the woman and pay attention to the character of woman's rights in possession her property for supporting security of social and psychological her after divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sassanid
  • mādayān ī hazār dādestān
  • middle Persian texts
  • rights of woman
  • divorce of woman