دوره و شماره: دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 1-144 
اشتقاق زبان فارسی در چارچوب نظری رابرت برد

صفحه 45-68

فریبا حسینی تشنیزی؛ نازنین امیرارجمندی


از زبان نسفی؛ بازخوانی پژوهش‌های صورت گرفته درباره عزیزالدین نسفی

صفحه 69-104

عرفان خصم افکن نظام؛ حانیه سادات زنده باد؛ محمد منصور فلامکی