دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، مهر 1391، صفحه 1-128 
استخراج جملات موازی از دادگان وب

صفحه 21-36

نسرین براتعلی پور؛ هشام فیلی؛ آزاده شاکری