نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زبان‌شناسی رایانشی، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشیار، دانشگاه زنجان

چکیده

گونة رسمی و گونة محاوره‌ای زبان‌ها غالباً تفاوت­هایی‌ با هم دارند و این تفاوت­ها در همة سطح‌های زبانی دیده می‌شود. میزان تفاوت بین گونة رسمی و گونة محاوره‌ای، که گاهی از آنها با عنوان تفاوت گفتار و نوشتار یاد می‌شود، از زبانی به زبان دیگر متفاوت است. زبان فارسی از جملة زبان‌هایی است که در آن تفاوت گونة رسمی و گونة محاوره‌ای بسیار زیاد است. در این تحقیق تفاوت‌های آوایی یا به عبارتی فرایندهای آوایی­ای بررسی می‌شود که در زبان فارسی در تبدیل گونة رسمی به گونة محاوره‌ای رخ می‌دهد. پیکره پژوهش حاضر دادگان گفتاری «فارسدات تلفنی» زبان فارسی(بی­جن­خان و همکاران، 2003) است که در آن گفتار پیوسته در دو سطح واجی و آوایی در قالب دو زنجیرة مستقل برچسب خورده است. هم‌گذاری این دو رشته از داده‌ها روشن می‌سازد که در مقایسة این دو گونة زبانی کدام فرایندهای آوایی در تبدیل زنجیرة واجی به زنجیرة آوایی دخیل­اند. در انطباق دو رشتة واجی و آوایی از الگوریتم لونشتاین استفاده می­شود که مناسب و رایج در انطباق تقریبی رشته‌های متفاوت جهت یافتن فاصلة بین آنها است. در نتیجه تفاوت دو رشتة واجی و آوایی به‌ صورت آماری به ‌دست می­آید. از نتایج این پژوهش می‌توان به لحاظ نظری در توصیف‌های زبان‌شناختی درباره نظام آوایی زبان فارسی، تهیة منابع محاوره‌ای زبان فارسی و آموزش زبان فارسی به‌ خصوص به غیرفارسی‌زبانان‌ سود جست. از سوی دیگر در فن­آوری‌های گفتار مانند بازشناسی و بازسازی گفتار، استخراج اطلاعات از متن‌های محاوره‌ای، تبدیل متن به زنجیرة واجی گونة محاوره‌ای زبان فارسی و امکان تبدیل آن به گونة رسمی می‌توان از نتایج این تحقیق استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Phonetic Structure of Formal and Colloquial Persian

نویسندگان [English]

  • Vahid Mavaji 1
  • Moharram Eslami 2

1 M.A. student, Computational Linguistics, Languages and Linguistics Center, Sharif University of Technology

2 Associate Professor, University of Zanjan

چکیده [English]

There are differences between formal and colloquial varieties of languages in all aspects. The degree of the differences between formal and colloquial varieties is not similar in all languages. Persian is one of those languages in which the differences between formal and colloquial varieties are remarkable. This study investigates the phonological processes which turn the segmental string of formal Persian into colloquial one using the telephonic speech database, T-Farsdat in which the continuous speech has been segmented and annotated in two phonemic and phonetic levels. The alignment of these two strings gives us the type of phonological processes active in changing formal into colloquial Persian. Levenshtein Algorithm was used in aligning the phonemic and phonetic strings in order to show the type and frequency of the phonetic differences in formal and colloquial varieties of the language. The results of this study can be used in different aspects of theoretical study of the language and also in developing technologies for the language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phonetic structure
  • formal variety
  • colloquial variety
  • Levenshtein Algorithm
  • T-Farsdat