مقاله پژوهشی
مقوله‌بندی و شناخت

آزیتا افراشی

دوره 10، شماره 37 ، شهریور 1393، صفحه 5-19

چکیده
  مقوله بندی از مهمترین توانمندی های شناختی و زبانی انسان است. در مقاله حاضر مقوله بندی از جنبه های مختلف و در ساحت های بازنمودی متفاوت بررسی می شود. دو نگرش اصلی به ساختار مقولات عبارت است از نگرش کلاسیک و نگرش پیش نمونه بنیاد. این دو نگرش در کنار نگرش ویتگنشتاین به شباهت خانوادگی در ساختار مقولات، به تفصیل مقایسه و پس از آن بازنمود مقوله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
استعاره‌های مفهومی جهتی در زبان فارسی: تحلیلی شناختی و پیکره‌مدار

کامیار جولایی؛ مصطفی عاصی

دوره 10، شماره 37 ، شهریور 1393، صفحه 21-36

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی استعاره‌های مفهومی جهتی در پیکره‌ای نمونه از زبان فارسی است. در این پژوهش تلاش می­شود تا با بهره‌گیری از پایگاه داده‌های زبان فارسی، پیکره‌ای از متون نوشتاری زبان فارسی معاصر که شباهت بیشتری به زبان روزمره سخنوران دارد، نمونه‌گیری و استعاره‌های مفهومی نهفته در آن استخراج گردد. سپس این استعاره‌ها بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
حیوانات، اعضای بدن و خصلت های آنها به مثابه مفاهیمی شناختی در مفهوم سازی زبان فارسی

فریده حق بین

دوره 10، شماره 37 ، شهریور 1393، صفحه 37-47

چکیده
  حیوانات و مجموعه ویژگی­های ظاهری و رفتاری آنها از نخستین مفاهیمی است که بشر در می­یابد و این دریافت در صورت های زبانی مختلف در زبان بازنمود پیدا می کند. در این جستار چگونگی مفهوم سازی و بازنمود این مفاهیم به صورت استعاره، چند معنایی، اصطلاح و تشبیه بررسی و نمونه­هایی از آنها در زبان فارسی ارائه می­شود.    بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل داستان «اولین برف» در چارچوب نظریه «جهان متن»

ایفا شفائی

دوره 10، شماره 37 ، شهریور 1393، صفحه 49-67

چکیده
  در این مقاله قصد بر آن است تا داستان «اولین برف» از مجموعه داستان­های گی دوموپاسان بر اساس «نظریه جهان متن» تحلیل شود. نظریه جهان متن چگونگی درک اثر ادبی را می­نمایاند. مشارکان گفتمانی، متن را پایه تشکیل جهان متن قرار می­دهند. سئوال مطرح این است که آیا می­توان با نظریه جهان متن ویژگی­های عمده­ای را که نویسنده در  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مبانی واج شناسی شناختی

هنگامه صالحی کوپائی

دوره 10، شماره 37 ، شهریور 1393، صفحه 69-96

چکیده
  امروزه رویکردِ غالب در بررسی­های واج­شناختی رویکرد زایشی است، خواه رویکرد زایشیِ استاندارد و خواه نظریه بهینگی، و اصولاً سخنی از دیگر رویکردها و شیوه تحلیل آنها در واج­شناسی به میان نمی­آید. با توجه به اینکه رویکرد شناختی به عنوان رقیبی برای رویکرد زایشی مطرح است، ضرورت بررسی شیوه تحلیل­های واج­شناختی شناختی واضح می­نماید. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
استعاره های مفهومی عواطف در حوزه رنگ در زبان فارسی: تحلیلی شناختی و پیکره‌بنیاد

سید سجاد صامت جوکندان

دوره 10، شماره 37 ، شهریور 1393، صفحه 97-117

چکیده
  نگارنده در این پژوهش بر آن است تا مبحث عواطف را از دیدگاه شناخت‌گرایان معرفی کند و به اجمال رویکرد گزاره‌ای (زبانی) به عواطف و الگوهای مفهوم‌سازی استعاری در حوزه انتزاعی عواطف، بر مبنای حوزه رنگ را در زبان فارسی مورد بررسی قرار دهد .به این منظور ابتدا تعدادی واژه در حوزه معنایی رنگ انتخاب شده‌ است که دربرگیرنده فهرستی از رنگ‌واژه‌ها ...  بیشتر