نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

امروزه رویکردِ غالب در بررسی­های واج­شناختی رویکرد زایشی است، خواه رویکرد زایشیِ استاندارد و خواه نظریه بهینگی، و اصولاً سخنی از دیگر رویکردها و شیوه تحلیل آنها در واج­شناسی به میان نمی­آید. با توجه به اینکه رویکرد شناختی به عنوان رقیبی برای رویکرد زایشی مطرح است، ضرورت بررسی شیوه تحلیل­های واج­شناختی شناختی واضح می­نماید. با در نظر داشتن این موضوع هدف از این نوشته آن است که واج­شناسی شناختی را به طور مختصر معرفی کنیم. در همین راستا در نوشته حاضر به توصیف دو شیوه از تحلیل­های واج­شناختی شناختی، یعنی لیکاف(1989) و نِسِت(2008) پرداخته­ایم که اولی به عنوان نخستین گام در جهت ارائه تحلیل­های واج­شناختی شناختی و دومی به عنوان اثری نوتر و نظام­یافته­تر در بررسی­های واج­شناختی شناختی در نظر گرفته شده­اند. بررسی­های این پژوهش نشان می­دهد که محققان حوزه شناختی هنوز در ارائه چارچوبی یکدست در واج­شناسی هم­رأی نیستند و به راهکارهای تحلیلی یکپارچه­ای دست نیافته­اند. به بیان دیگر واج­شناسی شناختی در ابتدای راه خود قرار دارد و در حوزه واج­شناسی به نظر می­رسد که در حال حاضر رویکرد زایشی عملکرد بهتری دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Cognitive Phonology

نویسنده [English]

  • Hengameh Salehi Koopaei

Ph.D. student in linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies.

چکیده [English]

Generative approach, whether standard generative approach or Optimality Theory is the dominant view in phonological research while phonological works within other approaches have been sparse. However regarding the fact that cognitive approach is a competitor to generative approach, in this research generative phonology is briefly introduced. To do so, two views are presented: Lakoff (1989), which is the first step in cognitive phonology, and Nesset (2008), which is a more recent and systematic view to this approach. This research shows that researchers in cognitive phonology are not unanimous in presenting an integrated framework and method of analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phonology
  • cognitive
  • generative