نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مقوله بندی از مهمترین توانمندی های شناختی و زبانی انسان است. در مقاله حاضر مقوله بندی از جنبه های مختلف و در ساحت های بازنمودی متفاوت بررسی می شود. دو نگرش اصلی به ساختار مقولات عبارت است از نگرش کلاسیک و نگرش پیش نمونه بنیاد. این دو نگرش در کنار نگرش ویتگنشتاین به شباهت خانوادگی در ساختار مقولات، به تفصیل مقایسه و پس از آن بازنمود مقوله بندی به مثابه توانمندی شناختی در زبان در قالب مقولات دستوری، اقسام معنی، مشخصه های معنایی و تعاریف بررسی می شود. پیوند مقوله بندی و جسم مندیِ انسان و در نهایت مقوله بندی و فرهنگ از مطالبی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Categorization and Cognition

نویسنده [English]

  • Azita Afrashi

- Associate professor, linguistics department, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Categorization is the principal cognitive and linguistic endowment of humans. Categorization is a multi faceted process. There are two main views to categorization: classical view and prototypical view. In this essay, these two views are compared with reference to Wittgenstein's approach to family resemblance in categorization. Then the representation of categorization is investigated in grammatical categories, levels of meaning, semantic features and definitions. This essay ends with a short reference to other aspects of categorization such as embodied cognition and cultural cognition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • categorization
  • cognition
  • embodiment
  • classical view to categorization
  • prototype
  • culture