مقاله پژوهشی
بررسی دلالت‌های ضمنی درفیلم «مرثیه برف» با رویکرد نشانه‌شناسی لایه‌ای

ایوب اسماعیل نژاد؛ زهرا محمدی

دوره 11، 40-41 ، شهریور 1394، صفحه 5-16

چکیده
  نشانه­ شناسی علمی است که به مطالعه انواع نشانه­ ها، نظام­های نشانه ­ای و ارتباطات آنها با یکدیگر به مثابه متن می­پردازد. در نشانه­ شناسی لایه ­ای با بررسی ارتباط بین نظام­های نشانه­ ای تلاش برای خوانش معنا است. در این مقاله قصد بر این است تا از زاویه­ ای نشانه­ شناسانه به خوانش بررسی دلالت­های ضمنی در فیلم مرثیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نظریه الگوهای شناختی و مفاهیم واژگانی: بنیادها، سازوکارها و کاربردها

شادی انصاریان؛ پارسا بامشادی

دوره 11، 40-41 ، شهریور 1394، صفحه 17-35

چکیده
  زبان­شناسی شناختی یکی از رویکردهای غالب در بررسی زبان به شمار می­آید که در آن معنا از جایگاه کلیدی و کانونی برخوردار است. تازه­ترین نظریه معنایی که در قالب این رویکرد ارائه شده است، نظریه مفاهیم واژگانی و الگوهای شناختی(به اختصار: مواش) از ایوانز (2006، 2007، a2009، b2009، a2010، b2010، 2013، 2015) است که نگاهی نو به فرآیند معناسازی و بازنمود معنایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روش پژوهش کیفی، برآیند رویکرد امیک و قوم نگاری ارتباط

فریده حق بین

دوره 11، 40-41 ، شهریور 1394، صفحه 37-46

چکیده
  در این مقــاله ابتدا دیــدگاه­های کنت پایک در خصوص روش بررسی و مطالعه زبان مطرح می­شود آنگاه برخی دیدگاه­های دل هایمزدر مورد توانش ارتباطی و مطالعه زبان به عنوان پدیـده­ای اجتماعی مورد بحث قرار می­گیرد. در خاتمه، روش پژوهش کیفی که از جدیدترین مباحث در زبان­شناسی کاربردی است به عنوان تلفیقی از نتایج دو دیدگاه فوق معرفی می­شود.  بیشتر

مقاله پژوهشی
ساخت مجهول در گویش بابلی

شجاع تفکری رضایی؛ مطهره محمدزاده

دوره 11، 40-41 ، شهریور 1394، صفحه 47-64

چکیده
   در مقاله حاضر ساخت‌های موسوم به مجهول در گویش بابلی از زبان تبری بررسی می­شود. ساخت مذکور در این گویش از اسم مفعول یک فعل متعدی یا یک گروه اسمی و فعل«bayyen» ساخته می‌شوند. ساخت مجهول همواره از مقوله‌های مورد بحث در زبان‌های ایرانی است. هدف این پژوهش نیز بررسی وجود یا نبود این ساخت و در صورت وجود، چگونگی ساخت آن در گویش تبری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأملی در قرآن کریم بررسی زبان‌شناختی برخی از قواعد تجویدی

فروغ کاظمی

دوره 11، 40-41 ، شهریور 1394، صفحه 65-84

چکیده
  قرائت قرآن کریم یکی از مهم‌ترین وظایف دینی ماست. هدف از انجام این پژوهش، تبیین مسائلی از منظر زبان‌شناسی است که می‌تواند در کمک به تلاوت/قرائت درست قرآن کریم راه‌گشا باشد. برای این منظور، سوره‌های متعددی از قرآن کریم مد نظر قرار گرفت و پس از تأمل و تعمق در آنها شیوه‌ متداول آموزش قرآن کریم در تجوید بررسی شد. آنگاه با بهره­ گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی نام آواها در دو زبان فارسی و انگلیسی بر اساس نخستین نظریه‌های نام آوایی

فروغ کاظمی؛ انیس ابراهیمی

دوره 11، 40-41 ، شهریور 1394، صفحه 85-99

چکیده
  درمقاله حاضر سعی بر آن است تا نام­آواها در دو زبان فارسی و انگلیسی به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شود. ابتدا 60 نام آوا در این دو زبان به همراه معنا و کاربردشان معرفی و توصیف، سپس بر طبق سه نظریه «ding-dong» و «pooh-pooh» و «bow-bow» طبق­ه بندی می­شود. در پی آن نام ­آواهای دو زبان مقایسه و وجوه اشتراک و افتراق آنها مشخص و تبیین می­شود. ...  بیشتر