نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکترای زبانشناسی همگانی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

زبان­شناسی شناختی یکی از رویکردهای غالب در بررسی زبان به شمار می­آید که در آن معنا از جایگاه کلیدی و کانونی برخوردار است. تازه­ترین نظریه معنایی که در قالب این رویکرد ارائه شده است، نظریه مفاهیم واژگانی و الگوهای شناختی(به اختصار: مواش) از ایوانز (2006، 2007، a2009، b2009، a2010، b2010، 2013، 2015) است که نگاهی نو به فرآیند معناسازی و بازنمود معنایی دارد. در پژوهش حاضر این نظریه و مفاهیم بنیادین و سازوکارهای نظری آن بررسی و سویه­ های گوناگون آن واکاوی می­شود. همچنین برخی از کاربردهای این نظریه در تبیین پرسمان­های رایج در زمینه زبان­شناسی شناختی (همچون استعاره، مجاز و چندمعنایی) مطرح و در پایان نیز نقدهای وارد بر این نظریه به بحث گذاشته می­شود.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lexical Concepts and Cognitive Models Theory (LCCM): Principles, Mechanisms and Applications

نویسندگان [English]

  • Shadi Ansarian 1
  • Parsa Bamshadi 2

1 M.A. Graduated in linguistics, Razi University, Kermanshah

2 Ph.D student in Linguistics, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Cognitive linguistics is one the most common approaches to study of language that gives a central place to the meaning. The most recent semantic theory in this line is “Lexical Concepts and Cognitive Models theory (LCCM) that has been proposed by Evans (2006, 2007, 2009a, 2009b, 2010a, 2010b, 2013, 2015). This theory suggests a novel framework for understanding the process of meaning-construction and semantic representation. In the present research, we explore this theory and its fundamental concepts and analyze their various aspects. We also discuss some applications of this theory for explaining problems popular in cognitive linguistics (e.g. metaphor, metonymy, and polysemy). Finally, we discuss some criticisms of the theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lexical concepts
  • cognitive models
  • LCCM theory
  • Cognitive Linguistics