نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 دانشجوی دکتری زبانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

نشانه­ شناسی علمی است که به مطالعه انواع نشانه­ ها، نظام­های نشانه ­ای و ارتباطات آنها با یکدیگر به مثابه متن می­پردازد. در نشانه­ شناسی لایه ­ای با بررسی ارتباط بین نظام­های نشانه­ ای تلاش برای خوانش معنا است. در این مقاله قصد بر این است تا از زاویه­ ای نشانه­ شناسانه به خوانش بررسی دلالت­های ضمنی در فیلم مرثیه برف یا  «شیوه ­نی به ­فر»  از منظر نشانه ­شناسی لایه­ ای پرداخته شود. بدین ترتیب سکانس­هایی از این فیلم برای بررسی نشانه­ شناختی انتخاب شدند. در این پژوهش سکانس­ های انتخابی نما به نما به لحاظ جنس رمزگان­ها بررسی می­شوند تا به سوال­های اصلی پژوهش پاسخ داده شود. بررسی آماری این پژوهش حاکی از آن است که رمزگان­­های پوشاک، فضاسازی، گریم و لهجه در نشاندارسازی متن سینمایی نقش عمده­ای ایفا می­کند و غالباً رمزگان‌های فنی سینما عامل نشان‌دار شدن متن به لحاظ فرهنگی نیست. قابل ذکر است که رمزگان­های مذکور در تیپ­سازی شخصیتی نقش فعالی دارند و در جهت تایید دیگر این پژوهش، می­توان گفت رمزگان­های فضاسازی، حالت چهره، سطح معناشناختی، پوشاک  و موسیقی در ایجاد دلالت­های ضمنی نقش عمده­ ای ایفا می­کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on Connotative Signification in “Snow Jeremiad” Movie in the Frame Work of the Stratification Semiotics

نویسندگان [English]

  • Ayub Esmailnejad 1
  • Zahra Mohammadi 2

1 Ph.D. student in linguistics, science and research branch, Islamic azad University, Tehran, Iran.

2 Ph.D. student in linguistics, Ardebil branch, Islamic azad University

چکیده [English]

Semiotics is a science which studies signs and sign systems as text. Stratification semiotics tries to survey the relation between sign layers in conveying message. This paper tries to study on connotative signification in “Snow Jeremiad” Movie in the frame work of the stratification semiotics that selected the sequences in this film for study of semiotics. In this study, part to part of the selected sequences evaluated in terms of sex codes that answer to the main question of this research. The manifested statistic result is eloquent that codes of costumes, spacing, make-up, and accents would culturally mark in cinematic text and the technical cinematic codes effectively would mark the text culture wise. A personality type plays an active role in the above-mentioned codes; furthermore, above-mentioned codes as well as music codes play in shaping connotation. The writer's aim has been to review connotation and Personality types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema text
  • Code
  • stratification semiotics
  • Personality type
  • connotation