نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبانشناسی، دانشکده ادبیات، زبان ها و تاریخ، دانشگاه الزهرا

2 استادیار، دانشکده ادبیات، زبان‌ها و تاریخ، دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی مشخصه­های صوت­شناختی واکه­های ساده گویش گیلکی رشت از طریق اندازه­گیری فرکانس فورمنت­ های اول، دوم و سوم است. بدین منظور، از ده گویشور (مرد) خواسته شده است تا شش واکه ساده گونه رشتی /i,e,ə,ʌ,o,u/ را در بافت تک­هجایی تولید کنند. صدای گویشور پس از ضبط، از طریق نرم­افزار تحلیل صوت­ پرت تحلیل می­شود. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ترتیب فرکانس فورمنت اول این واکه­ها به صورت /i < u < o < e < ə < ʌ/ است که با ارتفاع واکه­ها رابطه عکس دارد، ترتیب فرکانس فورمنت دوم به صورت /u < o < ʌ < ə < e < i/­ است که با مشخصه پسین و پیشین واکه­ها ارتباط مستقیم دارد و ترتیب فرکانس فورمنت سوم به صورت /o < u <ʌ < e < ə < i/ است که تا حدودی با میزان گستردگی واکه­ها در ارتباط است.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spectral Analysis of the Vowels in "Gilaki" of "Rasht"

نویسندگان [English]

  • Zahra Abbasi Nilgh 1
  • Mandana Nurbakhsh 2

1 M.A. in linguistics, faculty of literature, languages and history, Alzahra University

2 Assistant Professor, linguistics department, faculty of literature, languages and history, Alzahra University

چکیده [English]

Spectral analysis of the vowels of Gilaki of Rasht is the purpose of this study. In this study, the acoustic features of these vowels including first formant, second formant and third formant are measured. Audio recordings are taken from ten men producing six vowels /i, e, ə, ʌ, o, u/ in monosyllabic words. Then these recordings are analyzed by Praat. Analysis of formant values showed that the sequence of F1 is as /i< u < o < e < ə < ʌ/ which is inversely related to vowel height, the sequence of F2 is as /u < o < ʌ < ə < e <i/and is in direct relation with the backness feature of vowels, and the sequence of F3 is as /o < u < ʌ < e < ə <i/ which is partially proportional to the degree of lip rounding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vowels
  • Gilaki
  • acoustic analysis
  • spectral analysis