نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

نوشتة حاضر به دنبال پاسخی به این سوال است که آیا میان مقادیر فرکانس پایة(F0) افراد دوزبانة ترکی- فارسی در هر یک از این دوزبان تفاوت وجود دارد و در صورت وجود تفاوت، این موضوع با توجه به پارامتر جنسیت در زنان و مردان چگونه نمود پیدا می­کند. به این منظور یازده گویشور دو زبانة ترکی- فارسی (6 زن و 5 مرد) بررسی شدند. هریک از گویشوران به­ طور مختصر دربارة موضوعی به زبان فارسی سخن گفتند و سپس به زبان ترکی کدگردانی کردند. پس از آن، مقادیر فرکانس پایه در هر یک از دوزبانِ گویشوران استخراج و با یکدیگر مقایسه شد؛ نتایج نشان می­دهد که در تمامی گویشوران تفاوت معنی­داری میان مقادیر فرکانس پایه در دو زبانِ ترکی و فارسی وجود دارد. همچنین با توجه به پارامتر جنسیت تمایزی میان زنان و مردان مشاهده شد: در گروه مردان، همة گویشوران، دارای مقادیر فرکانس پایة بیشتر در زبان ترکی بودند؛ درحالیکه در گروه زنان نیمی از گویشوران دارای مقادیر فرکانس پایة بیشتر در زبان فارسی و نیمی دیگر دارای مقادیر فرکانس پایة بیشتر در زبان ترکی، در مقایسه با زبان فارسی­اند. در ادامه با استناد به این امر که هیجانِ بیشتر باعث افزایش مقادیر فرکانس پایه می­شود(فون­هویزینگر، 1999) و همچنین با توجه به این دیدگاه که زنان تمایل بیشتری به گونه/زبان معتبردارند(مدرسی، 1387: 170) اینگونه نتیجه­گیری می­شود که مردان به ­دلیل تمایل به گونه/زبان غیرمعیار، در این گونه/زبان احساس هیجان بیشتری دارند و در نتیجه دارای فرکانس پایة بیشتری در زبان غیرمعیار نسبت به زبان معیاراند؛ درحالیکه در زنان به دلیل گرایش بیشتر به گونه/زبان معیار نیمی از گویشوران دارای مقادیر فرکانس پایة بیشتر در زبان معیاراند. همچنین در این بررسی رابطه­ای میان پارامترهای سن و تحصیلات از یک­سو و بیشتر بودن فرکانس پایه در یکی از دو زبانِ مورد بررسی از سوی دیگر، مشاهده نمی­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Acoustic Analysis of Fundamental Frequency in Male and Female Turkish/Farsi Bilinguals

نویسنده [English]

  • Hengameh Salehi Koopaei

Ph.D. student in linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies.

چکیده [English]

The present article investigates whether mean F0 of Turkish/Farsi male and female bilingual in each language is different and whether any difference can be found according to the gender parameter. To this end, mean F0 of eleven adult Turkish/Farsi bilinguals, six females and 5 males, were examined from samples of connected speech in each language. Mean F0 of each speaker is compared in each language. The results indicate that Turkish/Farsi bilinguals have significantly different mean F0 in each language. While male bilinguals consistently have a higher mean F0 in Turkish than in Farsi, half of female bilinguals have a higher mean F0 in Turkish than in Farsi and the rest have a higher mean F0 in Farsi than in Turkish. The differences between male and female bilinguals has been explained according to two factors: First, as von Heusinger (1999) noticed the pitch level may rise according to the level of excitement: the higher the pitch, the more the excitement; and second, according to Modarresi(1387), female speakers are more inclined toward prestigious variety/language. Regarding these two factors, it seems that since male Turkish/Farsi bilinguals are more inclined toward non-standard variety/language -for it is less prestigious comparing to standard variety/language- they feel more excited in non-standard variety/language and therefore have a higher mean F0 in Turkish than in Farsi. But, female Turkish/ Farsi bilinguals are more inclined toward standard variety/ language, so half of them have a higher mean F0 in Farsi, as a more prestigious language, than in Turkish. Besides, no correlation between age and education on the one hand and a higher mean F0 in one language on the other hand has been observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental Frequency
  • Bilingual
  • Gender
  • Farsi
  • Turkish