نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده

مطالعه و تحقیق پیرامون ویژگی­های نحوی در گفتار کودکان مبتلا به اوتیسم و کم­شنوا یکی از موضوعات مورد توجه زبان­شناسان و آسیب­شناسان زبان است و به ویژه در سال­های اخیر پژوهش­های بسیاری در این حیطه انجام شده است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی و مطالعه فرآیند پسایندسازی در گفتار کودکان اوتیستیک و کم­شنوا و عادی با توجه به عامل غیر زبانی جنسیت است. جامعه آماری این پژوهش شامل 20 کودک کم­شنوا، 20 کودک اوتیستیک و 20 کودک عادی به عنوان گروه شاهد است. در این پژوهش به منظور سنجش میزان پسایندسازی از آزمون تصاویر متوالی و گفتار آزاد استفاده و سپس مکالمات ضبط شده تحلیل و میانگین رخداد فرایند پسایندسازی برای هر گروه محاسبه می­شود. هم چنین از آزمون تی جهت تعیین میزان همبستگی میان عامل زبانی و عامل غیرزبانی جنسیت استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که پسایندسازی اسامی در گفتار گروه کودکان کم­شنوا در مقایسه با دیگر گروه­ها از بسامد وقوع بیشتری برخوردار است. هم­چنین کودکان عادی به لحاظ وقوع پسایندسازی در گفتارشان در مرتبه بعدی قرار دارند. علاوه بر این، میزان رخداد پسایندسازی در گفتار دختران و پسران تفاوت معناداری با یکدیگر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Post-posing in the Speech of Hearing Impaired Children and Autistic Children

نویسندگان [English]

  • Ameneh Zare 1
  • Fariba Keshavarzi 2

1 Assistant Professor, linguistics department, Islamic Azad University, Fars Science and Research Branch

2 M.A. student in linguistics, , Islamic Azad University, Fars Science and Research Branch

چکیده [English]

The investigation of syntactical characteristics of hearing impaired  children and autistic children is one of the main fields that speech and language pathologists focuses on it .This study compared the speech of impaired hearing children and autistic children with the normal children in Postposing according to their gender. This descriptive cross-sectional study was performed on 20 hearing impaired children, 20 autistic children and 20 normal children at the same age. The linguistic data for descriptive samples was collected by describing a picture, and data for free speech was from complementary questions. Quantitative and qualitative analysis was done on tape recorded. Speech Samples included identifying different types of nouns, counting the, identifying the number of occurred postposing nouns and mean them and t-test was performed. Data analysis demonstrated significant difference in Mean of postposing occurrence between three groups in both free and descriptive speech, Not only there was significant difference between total mean of postposing in free speech and descriptive speech but also with regard to gender there was significant difference in each group. Hearing impaired children had the most postposing occurrence in their speech in comparison with two other groups, and normal children had more postposing occurrences than autistic children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autism
  • Hearing Impairment
  • Post-posing. Gender