نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، رشته زبان‌شناسی همگانی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نوشتارِ دانش­آموزان دارای/ بدونِ اختلال یادگیری ویژه فارسی­زبان شهر تهران با استفاده از ابزارهای انسجام است. طرح تحقیق پس­رویدادی (علّی-مقایسه‌ای) است و از رویکردِ نظری نقش­گرای نظام­مند هلیدی و متیسون (2004) برای تحلیل داده­ها استفاده می­شود. نمونه آماری شامل13دانش­آموزِ پسر 10:6 تا 12:00(ماه: سال) از گروه اختلال یادگیری ویژه و بدون اختلال یادگیری ویژه (عادی) است که به ترتیب از بین مراجعه­کنندگان به مراکز اختلال یادگیری و مدارس دولتی شهر تهران به صورت در دسترس انتخاب می­شوند. ابزار مورد استفاده 3 خرده­آزمون (خوانداری، تصویری، و شنیداری) محقق­ساخته است که روایی آن مورد تایید متخصصان قرار گرفت. پس از توصیف و محاسبه بسامد کاربرد ابزار­های مختلف انسجام، با استفاده از تحلیل واریانس چند­متغیره (MANOVA) معناداری اختلاف مشاهده شده بین دو گروه بررسی و تحلیل می­شوند. نتایج نشان می­دهد که تفاوت استفاده از ابزارهای انسجام بین دو گروه تنها در خرده­آزمون خوانداری در سطح 05/0=α معنادار  است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Use of Cohesive Devices in the Written Narratives of Persian Speaking Students with and without Specific Learning Disorders in grade5

نویسنده [English]

  • Ahmad Ramezani

Assistant professor, linguistics department, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

In this research, writings of students with/without specific learning disorders in Tehran is investigated and compared regarding the use of cohesive devices. The research method is Ex Post Facto or Causal Comparative. Halliday and Matthiessen's (2004) systemic functional approach was applied for analyzing the data. 13 boys with learning disorder and 13 boys without learning disorders were selected through random sampling. The informants were 10:6 to 12:00 (year: month) old 5th graders who were chosen among students enrolled in learning diability centeres and public schools in Tehran. Three researcher-made subtests (reading, visual, and listening) were administered for gathering the written data. Descriptive statistics (maximum and minimum, mean, frequency, and frequency percentage) were used to describe the data. Then, Multi Analysis of Variation (MANOVA) was used to analyze the significance between the differences of frequencies of cohesive devices. Results showed that only for reading subtest, the difference of frequency of usage in the written narratives between students with and without learning disorder is significant if =α0/05.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cohesive devices
  • Written Narratives
  • Specific Learning Disorder
  • Persian Language
  • Grade 5
  • Systemic Functional Approach