نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری زبانشناسی، دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در پژوهش حاضر میزان توانمندی بیماران پارکینسون فارسی‌زبان در درک و قضاوت اطلاعات نحوی زبان و به ‌طور خاص ساخت‌های ساده، پیچیده و پرسشی از دیدگاه نظریه‌های نحوی و عصب‌شناسی زبان بررسی می­شود. آزمودنی‌های این پژوهش، بیماران پارکینسون فارسی‌زبان مرحله ابتدایی و پیشرفته(از هر کدام 3 نفر) است. به منظور اجرای پژوهش، سه آزمون در نظر گرفته ‌شد یعنی آزمون درک نحوی ساخت‌های ساده، پیچیده و آزمون درک نحوی ساخت‌های پرسشی. داده‌های این بیماران در آزمون‌های درک نحوی بیانگر این است که گروه بیماران پارکینسون مرحله ابتدایی در درک ساخت‌های ساده عملکرد عالی و بی‌نقصی داشتند و گروه بیماران پارکینسون مرحله پیشرفته با وجود اشکالات جزئی در درک این ساخت‌ها عملکرد بسیار خوبی را به ‌نمایش ‌گذاشتند. در درک ساخت‌های پیچیده، گروه بیماران پارکینسون مرحله ابتدایی در مقایسه با گروه بیماران پارکینسون مرحله پیشرفته عملکرد بهتری داشتند. همچنین هر دو گروه در درک ساخت‌های مفعولی نسبت به ساخت‌های فاعلی جملات پیچیده دچار اختلال بودند، امّا میزان این اختلال در بیماران مرحله پیشرفته بیشتر بود. ضعف عملکرد بیماران پارکینسون در پردازش ساخت‌های پیچیده نشانگر آن است که آنها مشکلات بیشتری در اعطای نقش‌های تتائی به گروه‌های اسمی موجود در زنجیره‌های نحوی داشتند. ناتوانی ادراکی آنان در ساخت‌های پیچیده بر پایه نظریه‌های زبان­شناختی قابل ‌توجیه است. با توجه به گسستگی در عملکرد درک نحوی بیماران پارکینسون، این یافته مورد تائید قرارمی‌گیرد که اختلالات نحوی به‌ صورت موازی و همسان در مهارت‌های زبانی نمود پیدا ‌نکرده و نظام نحوی زبان بر اثر آسیب عصبی به ‌صورت همگون مختل ‌نشده‌ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Linguistics Abilities in Persian Parkinson's Patients(PD)

نویسنده [English]

  • jila mohammadi

Ph.D. in Linguistics, Allame Tabatabai University

چکیده [English]

It is known that patients with Parkinson’s Disease (PD) may show deficits in several areas of cognition, including speech and language abilities. One domain of particular interest is, the capacity of using language for a successful communication. Several studies showed that some specific aspects of linguistic both in production and in comprehension – might be impaired in patients with PD. This study examines Persian-speaking Parkinson's patients' ability to understand and judge syntactic information in language. I analyse simple, complex and interrogative constructions from the perspective of syntactic and neurological theories of language. Subjects included 3 patients with Parkinson's disease in early stage, 3 patients with advanced stage Parkinson's disease and a control group of 20 persons. and a control group of 20 persons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linguistic ability
  • Parkinson disease
  • syntactic comprehension
  • simple and complex structures
  • interrogative construction