نگاهی رده‌شناختی به ترتیب اجزای جمله در زبان ارمنی شرقی(گویش تهرانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

علم رده‌شناسی، مطالعه تنوعات نظام‌مند بین زبان‌ها است. مبحث ترتیب واژه نیز در تعیین شباهت‌ها و تفاوت‌های میان زبان‌ها یکی از حوزه‌های مورد توجه در زمینه رده‌شناسی زبان است. در پژوهش حاضر هدف، بررسی وضعیت رده‌شناختی گونه محاوره‌ای زبان ارمنی شرقی به لحاظ ترتیب اجزای جمله است. بر اساس مولفه‌های 24 گانه ترتیب اجزای واژه درایر (1992)، داده‌های به دست آمده از طریق مصاحبه با گویشور خانم ارمنی(گویش تهرانی) ساکن تهران تحلیل شده است. بررسی داده­ها در این پژوهش حاکی از این است که زبان ارمنی شرقی ترتیب غالب فاعل-مفعول-فعل است. چرا که  این زبان در 12 مورد الگوی غالب فاعل-مفعول-فعل یا زبان‌های فعل‌پایانی را از خود نشان می‌داد و در 6 مورد الگوی فاعل-فعل-مفعول یا زبان‌های فعل‌میانی در این زبان قابل مشاهده است. در برخی مولفه‌ها نیز هر دو الگو به دست آمد. در مجموع با توجه به نتایج داده‌های این پژوهش، زبان ارمنی شرقی گرایش بیشتر به الگوی زبانی فاعل-مفعول-فعل یا فعل‌پایانی دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Typological Approach to Word Order in East Armenian language

نویسنده [English]

  • Bita Ghouchani
PhD student of Linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Typology refers to the study of systemic variations between languages. One of the interesting fields in typology is the word order in demonstrating similarities and differences between languages. This paper attempts to provide a typological status of colloquial type of East Armenian language considering word order. The theoretical framework which has used in this paper is the 24 components of word order, introduced in Dryer (1992). This study has done through descriptive and analytic method and the investigated data gathered through Ten hour interviewing with an Armenian language (Tehrani dialect) lady who has lived in Tehran. Forty eight sentences were planned according to the mentioned components. The transcribed Sentences were investigated according to those components. Regarding the available results, we could claim that the Armenian language has got SOV word order in general. Because this language has shown a SOV dominated pattern in 12 cases and 6 cases it has shown a SVO dominated pattern. In general regarding the result of this study, we can conclude that the East Armenian language has a great tendency to SOV languages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typology
  • word order
  • Dryer
  • East Armenian Language