کاربست نظریه مایکل ریفاتر بر شعر زمستان « اخوان ثالث»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد . دانشگاه زنجان

2 دانشجوی دکتری زبان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در نظریه‌ نشانه‌شناسی شعر مایکل ریفاتر با تکیه بر ساختارگرایی، توانش ادبی خواننده و واکنش او نسبت به متن سعی بر آن است تا شیوه‌ای نظام‌مند از خوانش متن ارائه شود. در این نظریه دو شیوه‌ خوانش مطرح است؛ ابتدا اشعار به دو شیوه خوانش دریافتی و خوانش ناپویا بررسی و واکاوی می‌شوند که در مرحله اول به جستجوی معنا و در مرحله دوم به دلالت‌های زبانی توجه شده است. در این شیوه‌ خوانش، به بررسی ارجاع نشانه‌ها به درون‌متن و ایجاد شبکه‌های به ‌هم‌ پیوسته از نشانه‌ها توجه می‌شود. روش پژوهش در این مقاله یادداشت‌برداری و تحقیقات کتابخانه­ای است. کتاب نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر(1998) منبع اصلی محسوب شده است. در مقاله حاضر، نخست رویکرد نظری ریفاتر معرفی و سپس بر مبنای آن خوانش مشهورترین دفتر شعری اخوان یعنی «زمستان» و مشهورترین شعر این دفتر نیز که«زمستان» نام دارد و به لحاظ تصویری بسیار غنی و نزدیک به سی تشبیه، کنایه، استعاره و نماد دارد بررسی می­شود. پس از بررسی و تحلیل عناصر غیردستوری، به انباشت‌ها، منظومه‌های توصیفی و شبکه ساختاری دست می­یابیم. هدف این پژوهش تلاش برای خوانش دقیق­تر و ژرف­تر در شعر مورد نظر، با استناد به چارچوب پیشنهادی ریفاتر است. 


 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Application of Michael Riffart's Theory to the “Winter Poem” of "Akhavan Sales"

نویسندگان [English]

  • zahra mohammadi 1
  • Ayoob esmailnejad 2
1 master/ zanjan university
2 PhD. Student in linguistics, Islamic Azad University, Tehran Science and research branch
چکیده [English]

The theory of the semiotics of the poem by Michael Riffart, based on structuralism, attempts to develop literary readership and his reaction to the text to provide a systematic method of reading the text. In this theory, there are two types of readings: first, the poems are read in two ways, read out and explicitly examined, which in the first stage seek to seek meaning, and in the second phase, attention is drawn to linguistic implications. In this reader mode, we look at the referencing of signs to the intranet and the creation of interconnected networks of signs. The research methodology in this paper is note-taking and library research. Michael Riffart’s semiotics book, is considered the main source. The present article introduces the theoretical approach of the Riffart and then, based on that, the most popular poem book of the Brotherhood, "winter" and the most famous poem of this book is "winter," which in this paper is a review. It is very rich in terms of image and has close to thirty similes, geniuses, metaphors and symbols. Poetry, after analyzing and analyzing non-religious elements, we will achieve accumulations, descriptive systems and structural networks. The purpose of this research is to strive for a more accurate and deeper reading in the desired poem, referring to the proposed refinement framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Michael Riffart’s theory
  • semiotics of poem
  • retroactive