نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی

چکیده

واژه­ بست­ها عناصری زبانی­ اند که رفتاری دوگانه دارند. به لحاظ ساختار شبیه وند هستند. اما دارای نقش نحوی­اند. به بیانی دیگر، در ساخت واژه فاقد نقش و در ساخت­های بزرگ­تر از واژه واجد نقش­ اند. این واحدهای زبانی خاص که امروزه مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده است، در بیشتر زبان­های دنیا می ­توان یافت. مقاله پیش رو، مطالعه­ ای است پیکره بنیاد که واژه ­بست را در زبان شعر بررسی و کارکرد آن را در اشعار پروین اعتصامی نشان می­دهد. داده­ های پژوهش از گونه­ های شعری متفاوت شاعر یادشده انتخاب و بر اساس دیدگاه زوئیکی (1977) شناسایی، طبقه بندی و تحلیل شده­ اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخی از انواع واژه­ بست در گونه­ های شعری کاربرد ندارد و دلائل این امر را می توان از یک سو به تفاوت زبان شعر با زبان گفتاری و محاوره ای نسبت داد و از دیگر سو، به ویژگی­های شعری شاعر، مرتبط دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Clitics in Poems

نویسنده [English]

  • Foroogh Kazemi

Department of Linguistics, Islamic Azad Universisy, Central Tehran Branch

چکیده [English]

Clitics are linguistic elements which have different behaviors. In other words, they are similar to affixes in terms of their structure but have syntactic function unlike affixes. In fact, they have no function in word formation but have roles and functions in structures bigger than words. Today, one can find these very specific linguistic units that are largely studied, in most of the languages of the world. The present article is a corpus-based study about clitics in poems and analyzes the clitics of Parvin’s poems. The research data have been collected from different types of poems of Parvin Etesami and have been recognized, classified and analyzed according to Zwicki’s classification. The results indicate that some types of clitics are not used in poems. These are due to the differences between the language of poem and colloquial speech on one hand and poem features of the poet on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clitics
  • Persian clitics
  • Poem
  • Parvin Etesami