نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی

2 کارشناس ارشد زبانشناسی، دانشکده زبانهای خارجی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مقوله باهم­آیی واژگانی در متون نظم و نثر زبان فارسی است. یافته­ های حاصل از بررسی داده­ ها، کاربرد دست کم دوازده نوع باهم­ آیی را به لحاظ مفهومی در پیکره نشان می­دهد. این باهم­ آیی­ ها، هر یک با بسامد رخداد متفاوت در بیان محتوا و گسترش معنای مورد نظر نقش داشته ­اند. نتایج نشان می­دهد که چگونه هر یک از این باهم­آیی­ ها، به ویژه باهم­آیی­ های مترادف، متقابل، شمول معنایی، متداعی و اصطلاحی نقش مهمی در تاکید و تشدید معنایی دارند و باعث خوانش بهتر متن می­گردند. این درحالی است که دیگر باهم­ آیی­ه ا از جمله باهم ­آیی­ های مطلق، اِتباعی، جهتی، جنس و غیره با کاربست محدودتر در اولویت دوم قرار گرفته­ اند. نتیجه دیگرِ پژوهش، مواجهه با دو نوع باهم­ آیی (از منظر ساختاری) است که عبارتند از باهم ­آیی صفت با صفت و باهم­ آیی قید با قید که حاصل بررسی این داده­ ها است و می­ توان آنها را به عنوان دستاوردی تازه به طبقه­ بندی پنج گانه قبلی افزود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Function of Lexical Collocations in Persian(Based on prose and verse and literary texts)

نویسندگان [English]

  • Foroogh Kazemi 1
  • Fazeleh Afsari 2

1 Associate professor in linguisticsDepartment of Linguistics, Islamic Azad Universisy, Central Tehran Branch

2 M.A. graduate in linguistics, Islamic Azad University, Tehran Central Branch

چکیده [English]

The main objective of this study is to evaluate the lexical collocation in prose and verse of Persian language. The results of the data evaluation have shown the application of twelve collocations in terms of the conceptual relations in the corpus. These types with different frequencies have been involved in the manner of expressing the text and developing the meaning. These findings have shown that how each one of these collocations, especially synonym, opposition, hyponym, association, and idiomatic collocations play an important role in highlighting and stressing the meaning and also in the better reading of the text. Meanwhile, other collocations such as the absolute, reduplication, directional and gender collocations have a more limited application and they are considered as the second priority. The other consequence of the research is facing with two types of collocations (structurally) which includes adjective and adjective collocation and adverb and adverb collocation. These two types of collocations can be added to the previous five-component classification as a new achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collocation
  • Lexical collocation
  • Lexical relations
  • Persian prose and verse