نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زبانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

چکیده

در این­ پژوهش ­قصد بر آن است تا فرایند­های فکری کودکان و نوجوانان در درک طرحواره­های تصوری (جانسون، 1987) جملات فارسی بررسی و سپس نتایج با نظریه شناختی ژان پیاژه 1973 تطبیق داده شود. سوالاتی که در این پژوهش مطرح است این است که چگونه کودکان 7-11 سال طرحواره­های تصوری را درک می­نمایند ؟  و اینکه درک طرحواره­های تصوری در نوجوانان 11-15 سال نسبت به کودکان 7-11 سال چگونه­است؟ دو مرحله رشد شناختی عملیات عینی و صوری (ژان پیاژه، 1973) در این پژوهش مد­نظر است. برای رسیدن به نتیجه از روش­های میدانی(پرسشنامه) و اسنادی استفاده شده­ است. در نهایت آنکه پاسخ کودک و نوجوان در هر سنی که باشد نشانگر ماهیت مفاهیم یا طرحواره­های آنها در همان سن است. نوجوانان طرحواره­های تصوری(مفاهیم انتزاعی) را خیلی خوب درک می­کنند و طرحواره­های تصوری در افکار آنها قابل درک­تر از کودکان 7-11 سال است اما کودکان در درک مفاهیم غیرانتزاعی و عینی بهتر عمل می­نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mental Processes in Children and Teenagers in Understanding of Persian Image Schemas: Jean Piaget Theory(1973)

نویسندگان [English]

  • Mahinnaz Mirdehghan 1
  • Fariba Hossaini Tashnizi 2

1 Asociate Professor, Linguistic Department, Shahid Beheshti University

2 Ph.D. Student in Linguistics, Islamic Azad Universty, North Tehran Branch

چکیده [English]

This paper is aimed to study the mental processes of children and teenagers in understanding of Persian image schemas and then to compare it with Jean Piaget Theory(1973). In this research it is considerd two stages of cognitive development: concrete operational stage and formal operational stage. The research method in this paper is library method was used for data collection and the questionnaire was used for the field study. Finaly, children and teenagers responses to questions at any age indicate the nature of their image schemas in the related age. Teenager understand image schemas(figurative concepts) well but children comprehend concrete and objective concepts better than the abstract concepts .Finally, in this research children aged 11 to 7 fail to understand image schemas. In fact, concrete and objective concepts are more understandable for these children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concrete operation stage
  • formal operation stage
  • image schema
  • cognitive development
  • "Piaget" Theory