نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد زبانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در این پژوهش تلاش بر این است تا با توجه به رویکرد نشانه‌شناسی از دیدگاه رولان بارت، رمزگان­ها و نشانه‌های موجود در فیلم جامه‌دران بررسی شود. مضامین عمده روش نشانه‌شناسی در قالب رمزگان­های معرفی‌شده از سوی بارت شامل رمزگان­های اجتماعی، فنی، ایدئولوژیک، هرمنوتیک و زیبایی‌شناختی است. روش پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در 17 سکانس منتخب فیلم، بیشترین میزان استفاده از نظام رمزگان مربوط به رمزگان فنی و کمترین آن مربوط به رمزگان هرمنوتیک است. همچنین آمار به‌دست‌آمده درصد استفاده از نظام رمزگان سینمایی در17سکانس منتخب فیلم را به گونه‌ زیر نمایش می‌دهد. رمزگان فنی 94 درصد، رمزگان زیبایی‌شناختی 64 درصد، رمزگان اجتماعی 58 درصد، رمزگان ایدئولوژیک 58 درصد و رمزگان هرمنوتیک 35 درصد از کل آمار را به خود اختصاص داده‌اند. تفاوت میان درصدهای­های به‌دست‌آمده نشان‌دهنده‌ این است که برخی رمزگان­ها در سطح فیلم بیشتر و برخی کمتر استفاده‌ شده است و این تفاوت به نوع ژانر فیلم نیز بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semiotic Analysis of movie "Jame Daran" on Basis of "Roland Barthes" view

نویسندگان [English]

  • Setare Majidi 1
  • Ghazaleh Eskandari 2

1 Assistant Professor, Linguistic Department, Islamic Azad University, Tehran Central Branch

2 M.A. graduate in Linguistics, Linguistic Department, Islamic Azad University, Tehran Central Branch

چکیده [English]

In this study, the researchers aimed to analyze a movie named "Jame Daran" based on "Ronald Barthes" semiotics. The aim of the study is to unveil the codes and signs present in this film through the semiotic viewpoint, which is one of the approaches of analyzing a text. This study is established upon the fact that signs cannot be scrutinized outside their territories, since any sign bears a different function in a certain context. Then, major semiotic themes proposed by Barthes including social, technical, ideological, hermenutic, and aesthetic signs are introduced. The methodology being employed in this study was descriptive- analytic. The results showed that, in 17 selected scenes, the highest and lowest usage of signs is allocated to the technical and hermenutic, respectively. The statistics showed that in these scenes 98% technical, 64% cognitive aesthetic, 58% social, 58% ideological, and35% hermenutic signs have been used. The difference among the percieved percentages revealed that some signs are used more and some less, and such a difference is due to the genre of the film.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • "Ronald Barthes"
  • "Jame Daran"
  • Cinema of codes
  • genre