نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، رشته زبانشناسی، پژوهشکده زبانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

چکیده

اُتیسم یکی از اختلالات رشدی زبان است که بیشتر با آسیب کاربرد شناختی تشخیص داده می­شود. البته به علت دشوار بودن برقراری ارتباط با کودکان دارای اُتیسم، توانایی زبانی آنها کمتر بررسی شده است. این درحالی است که داشتن نیمرخ زبانی کامل از توانایی­های زبانی آنها برای تشخیص و درمان این کودکان ضروری است. هدف این مطالعه ارائه نیمرخ زبانی کامل از توانایی­های زبانی این کودکان با استفاده از آزمون زبانی استاندارد است. در این پژوهش 10 کودک 6-10 ساله دارای اُتیسم با عملکرد بالا و 10 کودک طبیعی (همتای سنی) مشارکت داشتند. برای تشخیص کودکان دارای اُتیسم از آزمون تشخیصی گارز ، برای بررسی نیمرخ زبانی از آزمون­ استاندارد رشد زبانی و برای توصیف و تحلیل داده­ها از آزمون آمار توصیفی و آزمون کولموگراف اسمیرنوف و آزمون تی مستقل استفاده شد. براساس نتایج حاصل از ثبت و همچنین تحلیل پاسخ‌های آزمودنی‌ها، در تمام خرده­آزمون­های آزمون رشد زبانی بین گروه کودکان دارای اُتیسم و همسالان طبیعی آنها تفاوت معناداری وجود داشت (05/0 P<). اما در خرده آزمون­های واژگان تصویری و تقلید جمله، میزان این تفاوت کمتر از سایر خرده آزمون­ها بود و در مقایسه بهره­ها نیز با وجود معنادار بودن تفاوت در بهره­های مختلف، بهره صحبت کردن کمترین تفاوت را داشت. بنابراین می­توان نتیجه گرفت این کودکان در بهره نحوی و خرده­آزمون­های مربوط به آن نسبت به بقیه بهره­ها مشکلات بیشتری دارند، از این رو مؤلفه­های مذکور نیازمند بررسی و درمان جدی­تری هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Language Profile of Children with Autism

نویسنده [English]

  • Hourieh Ahadi

Assistant professor, Linguistic Department, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Autism is one of the developmental disorders of the language that is most often diagnosed with a pragmatic impairment. Of course, due to the difficulty of communicating with children with autism, their linguistic ability has been less well-documented. It is, however, necessary to have full language profiles of children with autism’s linguistic abilities to diagnose and treat. The purpose of this study is to provide a complete profile of their linguistic abilities by using standard language test. 10 children (aged 6  to 10-year-old) with high-functional autism and 10 normal children (age-matched) participated in this study. Gilliam Autism Rating Scale (GARS) and Test of Language Development (TOLD) were used for diagnosing children with autism and assessing their linguistic profile. Descriptive statistics, Kolmogorov Smirnov test and independent t-test were used to describe and analyze the data. Based on the results of the recording and also the analysis of the responses of the subjects, there was a significant difference between the children with autism and their peers in all the sub-tests of language test (p <0.05). But in "picture vocabulary" and "sentence imitation" subtests, the amount of this difference was less than other sub-tests, and in comparing the composite scores, while the difference in the major dimensions of language was significant, the least difference was in the composite score of speaking. Therefore, it can be concluded that these children have more problems in grammar score and its related subtest than the other composite scores, Therefore these components need more analyses and serious treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children with Autism
  • Language Profile
  • Test of Language Development