نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه زبان شناسی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه زبانشناسی، فارس، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی زبان­شناختی ـ جنسیتی قدرت کلام و چگونگی کاربرد مؤلفه­ های اقناعی در متقاعدسازی مخاطب در فروشگاه­های شهر شیراز توسط فروشندگان زن و مرد است. در این پژوهش، داده­ ها به روش میدانی و تصادفی از طریق ضبط تعاملات میان پانزده فروشنده مرد و پانزده فروشنده  زن با مخاطبانشان به وسیله دستگاه ضبط صدا، گردآوری می­شود و پس از استخراج مؤلفه ­های اقناعی در چارچوب الگوی تحلیل گفتمان انتقادی هوج و کرس (1996) به روش کیفی مورد بررسی قرار می­گیرد. پس از تحلیل داده­ ها به روش کمی از طریق نرم افزار SPSS به وسیله Chi Square، نیمرخی از استفاده از مؤلفه ­های اقناعی در فروشندگان زن و مرد از طریق نمودار ارائه شده است و با توجه به مؤلفه­ های الگوی تحلیل گفتمان انتقادی هوج و کرس (1996) که نسبت به دیگر الگوهای تحلیل گفتمان انتقادی، در گفتمان فروش و تجارت بیشترین بسامد را دارند، بر اساس تحلیل کمی نتایج، هیچ تفاوت معنی­داری در استفاده از مؤلفه فرایند اسم­سازی بین فروشندگان مرد و زن مشاهده نشده است اما در رابطه با مؤلفه گزینش لغات و تعبیرات خاص نیز تفاوت معنی­داری میان فروشندگان مرد و زن یافت شده است چرا که زنان از این مؤلفه بیشتر از مردان استفاده کرده­ ند. در استفاده از مؤلفه ساخت معلوم نیز هیچ تفاوت معنی­داری میان دو جنس فروشندگان زن و مرد مشاهده نشده است. اما در استفاده از مؤلفه ساخت مجهول میان فروشندگان مرد و زن تفاوت معنی­دار وجود دارد چرا که فروشندگان مرد از ساخت مجهول بیشتر استفاده کرده­ اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of gender in persuasion force of discourse: A critical discourse analysis perspective

نویسندگان [English]

  • Saba valizadeh 1
  • Molud Sahafi 2

1 Ph.D. student in linguistics, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, linguistics department.

2 M.A. graduate in linguistics, Islamic Azad University, Shiraz Science and Research Branch, linguistics depapartment

چکیده [English]

The aim of this study has been the deep linguistic analysis of the power of language, persuasion techniques and the process of convincement by male and female shopkeepers in Shiraz, Iran. In this study, data were collected through a random sampling by recording conversations of 15 male and 15 female shopkeepers in interaction with their customers.  Data collection procedures and specification of persuasion techniques were carried out based on the Hodge and Kress model (1996),consequently they were qualitatively interpreted.  After qualitative analysis of data was properly profoundly conducted, SPSS was employed to provide a clear picture of male and female shopkeepers’ utilization of persuasion techniques through a Chi-square procedure. The relevant graphs were also produced and presented for more clarity and unambiguity. Based upon the model put forward by Hodge and Kress (1996), which is more frequently and entirely effectivelyemployed for the critical discourse analysis of business interactions, no significant difference was observed with respect to female and male shopkeepers’ use of Nominalization. However, in regard tovocabulary use and idiomatic expressions,a significant difference was observed since women turned out to appeal to them more frequently and more extensively. Moreover, no significant difference was noticedpertaining to the use of Active Voice structures.  Female and male salespeople manifested different linguistic behaviorsin terms of Passive Voice structure application. Male shopkeepers made use of more passive sentences in their discourse of persuasion, and this difference was statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociolinguistics
  • persuasion
  • power of language
  • linguistic analysis
  • Gender