نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

 پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی روابط­ معنایی در واژگان­ یزدی به ­شمار می­آید. با در نظرگرفتن اهمیت مسئله روابط­ معنایی در نظام­معنایی زبان (میان­واژگان) و کمبود مطالعات صورت گرفته بر روی واژگان یزدی، روابط معنایی در واژگان این گونه بررسی می­شود. برای گردآوری داده‌های این پژوهش(3908واژه) از واژهنامه یزدی (افشار، 1382)، واژهها و گویشهای یزدی (حاتمی‌زاده، 1383) و ده کتاب و فرهنگ مرتبط با شهر یزد بهره گرفته شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام می­شود و یافته‌های آن نشانگر این است که هم‌معنایی با 4/19 درصد و هم‌آوایی با 42/0 درصد به ترتیب پربسامدترین و کم بسامدترین روابط معنایی موجود در گونه‌ یزدی به ‌شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semantics Relations in Yazdi Lexicon

نویسنده [English]

  • Vajiheh Ayatollahi

M.A. in linguistics, Payam e Noor university, Tehran Branch

چکیده [English]

The present research is an attempt to study the semantic relations in Yazdi lexicon. Considering the importance of semantic system of language (between the words) and insufficiency of the studies on Yazdi lexicon, the author has tried to study the semantic relations in Yazdi lexicon. To gather the data (3908), the words in Yazdi dictionary (Afshar, 1382), Yazdi words and dialects (Hatamizadeh, 1383), ten books and dictionaries related to Yazd are taken into consideration. The research method is descriptive analytic. The findings of the research reveal that among Yazdi lexicon relations, synonym has the highest frequency 19.4 % and homophony has frequency 0.42 %.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural semantics
  • lexical semantics
  • semantic relations