نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی، دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان

2 پژوهشگر

چکیده

تفاوت­های زبانی مردان و زنان همواره مورد مطالعه محققان و زبان­شناسان اجتماعی قرار داشته است. این تحقیق سعی بر آن دارد که بر پایه نظرات موجود اثر روان­شناختی متغیر مستقل جنسیت را بر متغیرهای تنوع موضوع، تغییر موضوع و سبک گفتار در جامعه زبانی معلمان مورد بررسی قرار دهد. داده­های مورد نیاز از ضبط مکالمات در دفاتر معلمان گردآوری شده است که برای هر گروه جنسیتی حدود 60 دقیقه است. نتایج پس از بررسی توصیفی داده­ها نشان می­دهد که مردان بیشتر حول موضوعات سیاسی و زنان حول موضوعات خانه و خانواده به بحث می­پردازند. علاوه بر آن مردان به میزان زیادتری موضوعات را تغییر می­دهند، درحالی که تغییر موضوع گفتگوی زنان به ندرت شکل می­گیرد. در پیروی از سبک گفتار، هر دو جنس به ­طور یکسان از گونه گفتاری معیار بهره می­برند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Topic, Changing the Topic and Speech Style in Male and Female Teachers: A Sociolinguistics and Psychological Approach

نویسندگان [English]

  • Soleiman Ghaderi 1
  • Arezu Mahmudi 2

1 Ph.D. student, linguistics department, Isfahan University

2 Researcher

چکیده [English]

The linguistic differences between men and women have always been in the focus of the sociolinguistics researches. This study, based on the present theories in this field, tries to survey the effect of the independent psychological variable of gender, on the variables of topics, changing the topic and speech style in the teachers' speech studied. Data required for this study was obtained from the recorded conversations in the offices of teachers for each gender group about 60 minutes, respectively. The results of descriptive data showed that men prefer to manage political issues while women like to have topics related to domestic and family affairs. In addition, men's topics are much more subject to change, while doing so in women rarely form. Following the style of speech, both genders use the standard style, in the same range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender
  • diversity of topics
  • changing the topic
  • teachers' speech communities