نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد زبان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

در پژوهش حاضر مفهوم قراردادی‌شدگی و ارتباط آن با بی‌ادبی کلامی از نظر جاناتان کالپپر (2011) بررسی می­شود. علت پرداختن به این موضوع نیز اهمیت این مفهوم در حوزه ادب/ بی‌ادبی کلامی و جای خالی این گونه مطالعات در زبان فارسی است. در ابتدا بر اساس سه منظر کنش‌های کلامی، راهکارهای گفتمانی/ وابستگی/ کاربردشناختی و صورت‌های زبانی به یکی از سئوالات بحث برانگیز در زمینه بی‌ادبی کلامی یعنی «آیا بی‌ادبی کلامی به طور ذاتی در زبان وجود دارد؟» پاسخ داده می­شود. در ادامه پس از مروری بر نظرات ترکورافی (2002، 2005) در مدل قالب‌محور در رابطه با ادب کلامی مفهوم قراردادی‌شدگی در بی‌ادبی کلامی و نیز شباهت‌ها و تفاوت‌های این مفهوم در دو حوزه ادب و بی‌ادبی کلامی بررسی و سپس سه پیوستار مربوط به بی‌ادبی قراردادی‌شده، یعنی پیوستار قراردادی‌شدگی؛ پیوستار بافت‌گسترده و پیوستار میزان آزار و ارتباط میان آنها تحلیل می­شود. در انتهای بحث بی‌ادبی قراردادی‌شده نیز به عوامل مؤثر در بررسی رفتارهای قراردادی‌شده همچون مشخّص­گرها، محرّمات زبانی، برخی عوامل زبرزنجیری خاص و ویژگی‌های غیرکلامی که باعث افزایش شدت آزار می‌شوند اشاره شده است. در پایان نیز بی‌ادبی قراردادی‌نشده و انواع آن، رفتارهای صورت‌محور، رفتارهای قراردادمحور و رفتارهای بافت‌محور، بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conventionalized Impoliteness versus Non-Conventionalized (Implicational) Impoliteness; an Overview of Some of the Concepts Presented by Jonathan Culpeper on Verbal Impoliteness

نویسنده [English]

  • Somayeh Salimiyan Salimiyan

M.A. graduate in linguistics, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The present study investigated the concept Conventionality and its relationship with verbal impoliteness in Culpeper's view. The reason of presenting this paper was the importance of this concept in the field of (Im)politeness, specially in Persian studies. First, based on (1) speech acts, (2) discourse/ communicative/ pragmatic strategies and (3) locutions views, one of the challenging questions, e.i. "Is (im)politeness inherent in language?", was disscussed. Then, after reviewing Terkourafi's frame-based model on politeness, conventionality concept in impoliteness was investigated and the similarities and differences of the so called concept between the two domains were considered. After that, the three scales related to conventionalized impoliteness, i.e. the conventionalization scale, the context-spanning scale and the gravity offence scale, and their connectivity was discussed. In the end of this part some defining factors in investigating conventionalized behavior such as intensifiers, taboos, suprasegmental elements and some non-verbal features were introduced. Finally, non-conventionalized impoliteness and its classification including form-driven, convention-driven and context-driven behaviors were discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conventionality
  • conventionalized (Im)politeness
  • non-conventionalized (Im)politeness (Implicational)
  • Culpeper