نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان‌شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

در زبان‌شناسی اجتماعی، کاربردشناسی را مطالعه‌ زبان از دیدگاه سخنگویان آن تعریف می­کنند. در سال‌های اخیر این مسئله که چگونه ادب در مکالمه‌های اجتماعی حفظ و به کار برده می‌شود و چگونه به وسیله‌ مخاطب مخصوصاً با در نظر گرفتن شرایط محیطی، فرهنگی و اجتماعی درک و فهمیده می‌شود، جایگاه برجسته‌ای را در کاربردشناسی پیدا کرده است. مطالعات کاربردی و نظری بسیاری نیز در این زمینه انجام شده است. در پژوهش حاضر راهبردهای ادب استفاده شده توسط دبیران بر اساس الگوی ادب براون و لوینسون (1987) بررسی می­شود. در این پژوهش، سه متغیر جنس، سن و قدرت مدنظر است و سعی شده است راهبردها و فرا راهبردهای ادب استفاده شده توسط دبیران در موقعیت کنش گفتاری «پیشنهاد» بررسی شود. برای انجام این هدف، داده‌ها با استفاده از پرسشنامه تکمیلی گفتمان جمع آوری شده­اند. در این پرسشنامه از طریق 5 پرسش از جامعه آماری خواسته شد که به شش مخاطب مختلف با قدرت اجتماعی بیشتر، کمتر و یا برابر، موضوعی را پیشنهاد دهند. داده‌های به دست آمده از شرکت کنندگان در این پژوهش نشان دهنده‌ تأثیر هر سه متغیر تحقیق در ایجاد تفاوت معنادار در استفاده از فرا راهبردهای ادب در موقعیت کنش‌ گفتاری «پشنهاد» است؛ تنها متغیر سن در موقعیت قدرت برابر و نیز در بین مردان تفاوت معناداری را نشان نمی­دهد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Politeness Strategies Used by Iranian Teachers in "Suggestion" As Speech Act

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Sharafzadeh
  • Majid Banizamani

Department of Linguistics, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

چکیده [English]

Some different topics influence sociolinguistics; one of them is pragmatics. Pragmatics is the study of language from the speaker's point of view. In recent years, this point that how politeness is applied in social conversations, how it is preserved and the way it is understood, considering environmental, cultural and social conditions, has found an important role in pragmatics. A lot of applied and theoretical studies about it have been done. This research has studied politeness strategies used by teachers according to Brown and Levinson's politeness theory (1987). In this study, some variables like gender, age and power have been considered and strategies and super-strategies used by teachers in the "suggestion" speech act situation have been studied. To reach this end, data were collected by a discourse questionnaire. The questionnaire had five questions which asked participants to give suggestions to six audiences in different social power situations. Results showed that all research variables except age variable in equal power situation and that variable among men, cause significant differences in using politeness super-strategies in suggestion speech act situation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociolinguistics
  • Politeness strategies and super-strategies
  • Brown and Levinson's politeness theory
  • Speech act