نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 گروه زبان انگلیسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

طبق نظریه پساساختگرایی لاکلا و موف (1985)، همه­ پدیده­ های اجتماعی تحت تاثیر فرآیندهای گفتمانی شکل می­گیرند و اجتماع، عرصه­ مبارزه برای تعریف و تثبیت معنا است. آنان معتقدند گفتمان­ها همواره با استفاده از سازوکارهای معنایی از طریق روش­های مختلفی همچون مطبوعات، برای تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی با هم در حال رقابت­اند و این منازعات معنایی تابع تحولات اجتماعی است. در این پژوهش با تلفیق نظریه لاکلا و موف و نظریه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف (1995) که زبان را به ­عنوان کنش اجتماعی با کاربرد متفاوت معرفی می­کند، قصد بر این است تا مشخصه­های اجتماعی- معنایی در گفتمان سمن­ها (به عنوان گروه اولِ تحقیق حاضر) و مؤسسات خیریه (به عنوان گروهِ دوم) و نیز چگونگى شکل‏گیرى و تعامل بین آنها و بازنمایى منازعات معنایى این دو گفتمان در محافل اجتماعی به­ ویژه مطبوعات در حوزه­ کودکان کار و خیابان بررسی شود. همچنین، در پژوهش حاضر بر اساس دیدگاه فرکلاف، مفصل­بندی گفتمان و استفاده از دو سازوکار مهم برجسته­سازی و حاشیه­رانی و فرایندهای دیگر تحلیل انتقادی مانند مجهول­سازی و اسم­سازی که از ابزارهای برجسته­سازی­اند، ارتباط بین دیدگاه­های فکری، سیاسی و اجتماعی فعالان دو گروه نام­برده مشخص و تبیین می شود. داده­های تحقیق حاضر شامل متون منتخبی از رسانه­ها و مطبوعاتی است که به صورت موردی از خیریه­ها و سمن­های فعال در زمینه­ کودکان کار و خیابان در دهه­ هشتاد و نود شمسی انتخاب شده است. بررسی و تحلیل متون انتخابی پیرامون تحلیل گفتمان انتقادی از دیدگاه­های ایدئولوژیکی نهادهای مربوطه به­ مفصل­بندی گفتمان برای تعیین محل­ نزاع معنایی آنها توصیف و تبیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Socio-Semantic Features in the Discourse of NGOs and Charities Based on the Critical Discourse Analysis Approach of Fairclough, Laclau and Mouffe

نویسندگان [English]

  • Sara Zare 1
  • Masoumeh Arjmandi 2

1 Linguistics Department,, Rasht Branch, Islamic Azad University

2 Department of English and Linguistics, Faculty of Humanity, Islamic Azad University Rasht Branch, Guilan, Iran

چکیده [English]

According to Lacla and Moff's (1985) post-structuralism theory, all social phenomena are shaped by discursive processes, and society is the arena of struggle for defining and fixing meaning. They argue that discourses are always competing with each other to influence public opinion, using semantic mechanisms through various means, such as the press, and that these semantic conflicts are subject to social change. In this study, by combining Laclau and Moff's theory and Critical Discourse Analysis Theory of Falkloff (1995), which introduces language as a social application with different uses, it aims to develop semantic social features in discourse of NGOs(As the first group of the present study) and charities (as the second group), as well as how they form and interact and represent the semantic conflicts of these two discourses in social circles, especially the press in the field of children on the street. Also, in the present study, based on Fairclough's view, discourse articulation and the use of two important highlighting and marginalization mechanisms and other critical analysis processes such as passivation and nomination which are highlighting tools, the intellectual, political and social perspectives of the activists of the two aforementioned groups are identified. The data of the present study include selected texts from the media and press that were selected as a case study of charities and NGOs that they active on the field of street children in the 2000s and 2010s. The analysis of selected texts on critical discourse analysis has been described and explained from the ideological perspectives of the relevant institutions for articulating the discourse to determine the location of their semantic conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Discourse Analysis
  • NGO
  • Fairclough