نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده زبانهای خارجی، گروه زبانشناسی

چکیده

در این پژوهش تأثیر تفاوت­های جنسیتی در تولید جملات درخواستی به زبان انگلیسی توسط گویشوران کرد زبان در شهر سنندج  بررسی می­شود. بدین منظور، 54 دانشجوی سال اول دانشگاه کردستان در کلاس زبان انگلیسی عمومی به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق از دانشجویان خواسته شد تا برای موقعیت­های مختلف موجود در پرسشنامه، جملات درخواستی مناسب را به زبان انگلیسی بنویسند. در نهایت تعداد کلمات استفاده شده برای هر جمله درخواستی بر اساس جنسیت شرکت­کنندگان مقایسه شد. یافته­ها نشان می­دهد که بین گویشوران دختر و پسر در تولید جملات درخواستی تفاوت­های معناداری وجود دارد. دخترها نسبت به پسرها از تعداد واژگان بیشتری در تولید جملات درخواستی استفاده می­کنند و طول جملات درخواستی تولید شده توسط دختران به مراتب بیشتر از طول جملات درخواستی تولید شده توسط پسران است که این موضوع نشان دهنده وجود تفاوت کمّی در تولید جملات درخواستی توسط زنان و مردان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation on Gender Differences in the Length of English Requests by Sanandaji Speakers

نویسنده [English]

  • Rozita Ranjbar

Department of Linguistics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran.

چکیده [English]

The present study examines the effect of gender differences in the production of English sentences requested by Kurdish speakers in Sanandaj city, at Kurdistan University. For this purpose, 54 students were students of the first year of university in the general English class. They were selected by random sampling method. In this research, students were asked to write suitable sentences for the various situations in the questionnaire. Finally, the number of words used for each sentence applied was compared based on the gender of the participants. The findings showed that there are significant differences between male and female speakers in the production of sentences. Girls use more vocabulary in the production of sentences than boys, and the length of sentences requested by the girls is far greater than the length of sentences given by the boys. This suggests a slight difference in the production of sentences by women and men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociolinguistics
  • gender differences
  • indirect speech act
  • requested sentences