نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان شناسی، دانشکده ادبیات، تاریخ و زبان‌های خارجی دانشگاه الزهرا (س).

2 استادیار، دانشکده ادبیات، زبان‌ها و تاریخ، دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش حاضر نظام واکه‌ای زبان فارسی معیار را از منظر آواشناسی صوت‌شناختی بررسی می­کند. هدف از این پژوهش تعیین بسامد پایه، بسامد سه سازه نخست، شدت و میزان دیرش هر یک از شش واکه ساده زبان فارسی معیار است. ده (زن) گویشور زبان فارسی معیار هر شش واکه زبان فارسی را در بافت CVb در اتاق آکوستیک تلفظ کردند. 18 همخوان از 23 همخوان زبان فارسی در جایگاه همخوان اول این بافت قرار گرفتند. در مجموع 1140 داده جمع‌آوری شد که با نرم‌افزار تحلیل صوت پرت از نظر صوت‌شناختی بررسی و نتایج حاصل از این بررسی توسط نرم‌افزار آماری اس‌پی‌اس‌اس تحلیل شد. این آزمایش نشان می­دهد، واکه/ɑ/ فارسی گرد نیست. همچنین تقسیم‌بندی واکه‌های این زبان به دو طبقه طبیعی کوتاه و کشیده تا حدی عملی است ولی نمی‌توان مرز دقیقی ببین این دو طبقه در نظر گرفت. این آزمایش همچنین نشان می­دهد واکه /i/ پیشین‌ترین واکه و /u/ پسین‌ترین واکه زبان فارسی­اند. از نظر ارتفاع نیز واکه /i/ افراشته‌ترین و واکه /a/ افتاده‌ترین واکه قلمداد می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Acoustic Study of Persian Vowel System

نویسندگان [English]

  • Shohre Feshandeki 1
  • Mandana Nurbakhsh 2

1 M.A. in linguistics, faculty of literature, languages and History, Alzahra University

2 Assistant Professor, linguistics department, faculty of literature, languages and history, Alzahra University

چکیده [English]

This article aims to study Persian vowel system and describes the acoustic characteristics of them. The main purpose of the present study is to measure the frequency of fundamental, first, second and third formants, intensity and the duration of each vowel. Six simple vowels are recorded in a /cvb/ context. 1140 syllables are produced by 10 female native speakers. Vowel duration measures in milliseconds (ms), fundamental formant frequency in hertz (HZ) and intensity in decibel. In contrast with other studies, results indicate that show/ɑ/ is not a round vowel in Persian language and it is impossible to divide Persian vowels into 2 natural groups without more studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vowel
  • formant
  • frequency
  • intensity
  • duration