نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبانشناسی، دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ، دانشگاه الزهرا

چکیده

در پژوهش حاضر دو نوع وزن متفاوت( وزن هجایی و وزن تکیه­ای هجایی از نظام­های وزنی موجود در اشعار ایران بررسی می­شود. دو نوع وزن متفاوت در زبان فارسی وجود دارد(یکی وزن تکیه­ای- هجایی اشعار عامیانه فارسی و دیگری وزن کمّی یا عروضی اشعار کلاسیک فارسی). در زبان­های رایج ایران وزن دیگری نیز به چشم می­خورد یعنی «وزن هجایی». این نوع وزن نیز با تفاوت­هایی بر اساس تقابل بین هجاهای بی­تکیه(ضعیف) و تکیه­بر(قوی) شکل می­گیرد. بدین ترتیب با طیفی روبرو­ می­شویم که در یک سمت آن وزن هجایی شعر ترکی و شعر کردی و در سمت دیگر وزن تکیه­ای- هجایی عامیانۀ کردی و شعر عامیانه فارسی وجود دارد. این پژوهش بر اساس نظریه وزنی صورت گرفته است. در نظریه وزنی ویژگی­های آوایی واحدهای واجی مورد نظر نیستند بلکه در این نظریه با ارتباط سلسله مراتبی واحدهای واجی با یکدیگر روبروایم. این روابط شامل ساخت هجا، گروه بندی، تکیه و... است. روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing Two Different Types of Meters in Iranian Poetry

نویسنده [English]

  • Leila Ziamajidi

Post graduate student, linguistics department, faculty of literature, languages and history, Alzahra University

چکیده [English]

The present study deals with two different types of meters used in Iran, i.e. accentual- syllabic meter and syllabic meters. There are, of course, three main kinds of meters in Iranian Poetry: First, the accentual- syllabic meter (for example in Folk Poetry), second, the Quantitative meter (for example in Classical Persian Poetry), and third, the Syllabic meter (for example in Azari Turkish and in Kalhuri). Syllabic meter is based on the number of syllables in each line, and the accentual- syllabic meter is based both on the number of syllables in each line, and the contrast between strong (stressed) and weak (unstressed) syllables. So in the continuum we are dealing with two poles: one is the syllabic meter of Azari Turkish and Kalhuri, and the other is the accentual – syllabic meter of Persian and Folk Kalhuri.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accentual- syllabic meter
  • syllabic meter
  • Quantitative meter