نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبانشناسی، دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ، دانشگاه الزهرا

چکیده

گویش جهرمی از جمله گویش­های رایج در استان فارس و از زبان­ها و گویش­های جنوب غربی ایران است. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه و تحلیل واج­شناسی و توصیف نظام واج­های این گویش است. ابتدا داده­ ها، از گویشوران محلی، بومی و ساکن جهرم گردآوری و سپس داده ­های ضبط شده به صورت مکتوب درآورده شد تا تلفظ دقیق هر واژه بررسی شود. پس از تحلیل واج­های موجود در گویش و مقایسه آن با زبان فارسی معیار، این نتیجه به دست آمد که با وجود تفاوت­هایی چند به خصوص در مورد واژگان، نظام آوایی آن شباهت فراوانی به فارسی معیار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing "Jahromi Dialect": Phonological System and Some Phonological Processes

نویسنده [English]

  • Samine Razeghi

Post graduate student, linguistics department, faculty of literature, languages and history, Alzahra University

چکیده [English]

One of the dialects in Fars province is "Jahromi" dialect. In this paper the purpose is to analyze phonological system of this dialect. For the present study, data are gathered from local informants of the dialect inhabiting in the area. After data collection, the recorded sounds are transcribed so that the phonological system of the dialect is to be analyzed. After data analysis and their comparison with Standard Farsi, the researcher concludes that; with the exception of some minute differences especially in the area of lexicon, the phonological system of "Jahromi" dialect is very much in congruous with Standard Farsi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jahromi dialect
  • vowel
  • consonant
  • Phonological processes
  • Syllable structure