نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در مقاله حاضر هدف، بررسی تطبیقی برخی از آیات مربوط به بهشت و جهنم، در ترجمه آیات قرآن است. در این پژوهش محقق در پی دستیابی به پاسخ این پرسش­ها است که بر اساس دیدگاه سرل، بازنمایی بهشت و جهنم در آیات قرآن کریم، چگونه است و چه شباهت­ها و تفاوت­هایی دارد؟ در این پژوهش داده­های مورد نیاز، از ترجمه آیات قران کریم انتخاب شد. 107 آیه برای توصیف جهنم و  192 آیه به منظور توصیف بهشت از ترجمه آیات قرآن انتخاب شد. مدل و الگوی به کار رفته در این پژوهش بر اساس نظریه کنش­های گفتاری سرل بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که کاربرد کنش­های گفتاری اظهاری، ترغیبی و عاطفی در آیات مربوط به بهشت در متن قرآن بیشتر از آیات مربوط به جهنم است و این نشان دهنده این مسئله است که خداوند درهای رحمت و بخشش خود را به سوی بندگان باز نموده و در برابر کارهای آنها پاداش بهشت را به آنها وعده داده است و کمتر به ترس و عذاب الهی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis some Quran Verses related to Heaven and Hell based on the View of Searle

نویسنده [English]

  • sanaz sadeqi sure

چکیده [English]

The present article is an analytical-descriptive study which is comparatively analyzes some Quran verses that are related to heaven and hell in the translation of the Quran. In this study, the researcher seeks to find the answer to the questions based on the view of Searle, how heaven and hell is represented in the verses of the Holy Quran, and what are the similarities and differences? The data were collected from the translation of the verses of the Holy Quran. 107 verses were collected to describe the hell and 192 verses were collected to describe the heaven. The method and the model which is used in this study is based on Searle's theory of Speech acts. The results of the research showed, the use of declarative, persuasive and emotional speech acts in the verses related to the heaven in the text of the Quran are more than the verses which are related to the hell. The result shows, God has opened the doors of his mercy and forgiveness to his servants and has promised to send them to the heaven in return of their good deeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Speech Act
  • Searl's theory
  • Heaven
  • Hell
  • Quran Verses