کلیدواژه‌ها = باد
چهار آخشیج در اوستا

دوره 14، 55-54، اسفند 1397، صفحه 21-36

حمیدرضا خوارزمی؛ لاله محمودآبادی