گواه‌نمایی در روزنامه‌ها و مقالات علمی فارسی: نقش ژانر در کاربرد گواه‌نمایی

آوا ایمانی

دوره 14، 55-54 ، اسفند 1397، ، صفحه 5-20

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه نقش ژانر و ارتباط آن با مقوله گواه‌نمایی در مقالات علمی زبان‌شناسی و روزنامه‌ها و چگونگی کاربرد گواه‌نمایی در ژانرهای مختلف و ارتباط بین نوع و تعداد گواه‌نماهای مختلف در هر ژانر است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که از مؤلفه‌های کیفی و رویکرد کمّی بهره می‌گیرد. مؤلفه‌های کیفی بر اساس الگوی آیخن‌والد ...  بیشتر