دوره و شماره: دوره 11، 40-41، تابستان 1394، صفحه 1-108 
4. ساخت مجهول در گویش بابلی

صفحه 47-64

شجاع تفکری رضایی؛ مطهره محمدزاده