اعضای هیات تحریریه

اسامی اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

مدیر مسئول

فاطمه نعیمی حشکوائی

زبانشناسی پژوهشگر

fnaeimipazand.ir
9123887042

سردبیر

مصطفی عاصی

Linguistics استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

masiipazand.ir

مدیر اجرایی

محمد حسن معتضدی

مدیر چاپ

mhmotazedipazand.ir

اعضای هیات تحریریه

یداله ثمره

زبانشناسی استاد- عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ysamarepazand.ir

فریده حق بین

زبانشناسی دانشیار- دانشگاه الزهرا

fhaghbinpazand.ir

زهره زرشناس

فرهنگ و زبانهای باستانی ایرانی استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

zzarshenaspazand.ir

فرهاد ساسانی

زبانشناسی دانشیار- دانشگاه الزهرا

fsasanipazand.ir

مهدی سمائی

زبانشناسی استادیار- پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

msamaipazand.ir

کورش صفوی

زبانشناسی استاد- دانشگاه علامه طباطبائی

ksafavipazand.ir

مصطفی عاصی

زبانشناسی استاد- پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

masiipazand.ir

ایران کلباسی

زبانشناسی استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ikalbasipazand.ir

ارسلام گلفام

زبانشناسی دانشیار- دانشگاه تربیت مدرس

agolfampazand.ir