اهداف و چشم انداز

هدف فصلنامه پازند نشر پژوهش های صورت گرفته در زمینه علم زبان­شناسی و سایر علوم میان رشته ای است تا انگیزه پژوهش در میان استادان و دانشجویان و علاقمندان به این رشته گسترش و دانش زبان­شناسی و علوم میان رشته ای ارتقاء یابد.