فصلنامه پازند نشریه ای پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه علم زبان است که از سال 1382 فعالیت خود را شروع نموده است. پازند به هیچ نهاد یا سازمانی وابسته نیست. مقاله های پازند بیانگر آرای نویسندگان است. حوزه فعالیت پازند در زمینه علم زبانشناسی و زبانهای باستانی است.

پازند نشریه ای با دسترسی آزاد به مقالات است.

 

 

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 57 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، صفحه 1-118 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
فاطمه نعیمی حشکوائی

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها