فصلنامه پازند نشریه ای پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه علم زبان است که از سال 1382 فعالیت خود را شروع نموده است. پازند به هیچ نهاد یا سازمانی وابسته نیست. مقاله های پازند بیانگر آرای نویسندگان است. حوزه فعالیت پازند در زمینه علم زبانشناسی و زبانهای باستانی است.

پازند نشریه ای با دسترسی آزاد به مقالات است.

 

 

 

شماره جاری: دوره 15، 58 59 - شماره پیاپی 15، اسفند 1398، صفحه 1-124 

زبان سیاسی در آینه طنز فارسی

صفحه 37-56

گلناز غفوری صالح؛ فروغ کاظمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
فاطمه نعیمی حشکوائی

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها