فصلنامه پازند نشریه ای پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه علم زبان است که از سال 1382 فعالیت خود را شروع نموده است. پازند به هیچ نهاد یا سازمانی وابسته نیست. مقاله های پازند بیانگر آرای نویسندگان است. حوزه فعالیت پازند در زمینه علم زبانشناسی و زبانهای باستانی است.

پازند نشریه ای با دسترسی آزاد به مقالات است.

 

 

 

شماره جاری: دوره 14، 52-53 - شماره پیاپی 14، تابستان 1397، صفحه 1-120 (موضوع ویژه این شماره: زبانشناسی اجتماعی) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
فاطمه نعیمی حشکوائی

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
شاپا چاپی
1735-2290
شاپا الکترونیکی
2717-073X