نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی

چکیده

در مقاله حاضر نام ­واژه‌های مایعات در زبان فارسی از منظر نشانه­ شناسی بررسی می ­شود. در این پژوهش ابتدا واژگان مربوط به مایعات در زبان فارسی طبقه بندی و روابط نشانه ­شناختی موجود در این نظام واژگانی با تمرکز بر انواع نشانه(شمایلی، نمایه‌ای و نمادین) بررسی م ی­شود. در پی آن، معنای صریح و ضمنی نام­ واژه‌ها تحلیل خواهد شد. یافته‌های پژوهش نشان می ­دهد نام­ واژه‌های مایعات در زبان فارسی را می‌توان در دو گروه کلی طبقه­ بندی کرد. گروه اول مایعات نشانه شناختی و گروه دوم مایعات غیرنشانه ­شناختی. فراوانی نام­ واژه‌های مایعات در گروه اول نسبت به گروه دوم محدودتر است. همچنین این مایعات را می‌توان در قالب نوعی بررسی نشانه ­شناختی در لایه‌های نشانه‌ای شمایلی، نمایه‌ای و نمادی طبقه ­بندی کرد. اما هر مایع صرفاً در یک طبقه از این طبقات سه‌گانه امکان بررسی نمی‌یابد و گاه آمیزه‌ای از نشانه‌­ها قابل طرح است. نتایج پژوهش همچنین حاکی از آن است که رابطه مستقیمی بین بسامد استفاده از نام ­واژه‌ها و افزایش معنای ضمنی آنها دیده می‌شود. می‌توان افزود که میان ساختار واژگانی نام­ واژه‌ها از یک سو و معنای ضمنی آنها از سوی دیگر نیز همبستگی خاصی وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Liquid Words in Persian: Semiotic Approach

نویسنده [English]

  • Foroogh Kazemi

Department of Linguistics, Islamic Azad Universisy, Central Tehran Branch

چکیده [English]

In present article Persian liquid words were studied in terms of semiotics. In this research at first, liquid words in Persian have been classified and It has been tried to study the semiotic relations in this lexical field with emphasis on sign types (iconic, indexical and symbolic). Then, denotational and connotational meaning of liquid words have been examined. The results indicate that it is possible to divide them into two groups called semiotic and nonsemiotic liquid. It is important to say that the first group is smaller than the second one. It is also possible to classify the liquid words as iconic, indexical and symbolic signs. But every liquid can not be classified only in one certain type and at times a combination of sign types are expected. The results also show that there is a direct relationship between frequency of liquid words and the addition of their connotational meaning. It can be added that there is a particular relationship between the lexical structure of liquid words in one hand and their connotational meaning on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sign
  • Symbolic Sign
  • Denotation
  • Connotation
  • Liquid lexical field