نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان‌شناسی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

ساختارهای متقابل گاهی حالت پیچیده‌ای از معنا را به خود می‌گیرد یعنی ظرفیت فعل با نقش‌های معنایی مطابقت ندارد و پیچیدگی زمانی مطرح می‌شود. این پیچیدگی به لحاظ ساختار صرفی-نحوی می‌تواند جمله را با چالش درک روبه‌رو کند. بنابراین زبان­ها راه حل­های متنوعی را برای نحوه کدگذاری موقعیت­های متقابل در ساختار بند به کار می­گیرند. رده‌شناسی اخیر این تنوع را از دیدگاه­های مختلف نشان داده است، اما برای تعیین اینکه چگونه ویژگی‌های صرفی و معنایی مختلف با یکدیگر تعامل دارند و چه ارتباط و همبستگی ضمنی با سایر بخش‌های نظام زبانی وجود دارد، به کار بیشتری نیاز است. رده‌شناسی نظری اهمیت ساختارهای متقابل را برای درک ما از ساختار دستوری به صورت متقابل زبانی برجسته می‌کند. در زبان فارسی، ساختار متقابل به ‌طور فنی و جامع بررسی نشده است و در عوض، معمولاً اصطلاح مطابقه در این مورد به کار می‌رود؛ بنابراین، در این پژوهش قصد بر آن است تا با بررسی نمونه‌هایی از انگلیسی، فارسی و چند زبان دیگر بررسی شود که آیا ساخت‌های تقابلی تاثیری بر تغییر در ظرفیت فعل دارد؟ و در نهایت آیا می‌توان در ساختار متقابل و به اصطلاح «ارجاع متقابل» در مقایسه بینازبانی به همگانی رسید؟ در این راستا، مطالعه‌ حاضر، در چارچوب رده‌شناختی، با استفاده از داده‌های زبانی و مقایسه بینازبانی صورت گرفته است و همچنین تبیین‌های مورد استفاده در چارچوب نظری پژوهش حاضر همسو با آرای ندژالکو (2007) و ایوانز (2008) انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Typology of Reciprocal Constructions in Persian

نویسنده [English]

  • fatemeh ahangaran

PhD student in Linguistics Islamic Azad University Central Tehran Branch

چکیده [English]

Reciprocal structures sometimes take a complex state of meaning, and complexity arises when the verbal valence does not match the semantic roles. This complexity in terms of morphosyntactic structure can make a challenge in terms of understanding the sentence. Therefore, languages use different solutions for encoding mutual positions in the clause structure. Recent studies have shown this diversity from different perspectives, but more work is needed to determine how different morphological and semantic features interact and what implicit connections and correlations exist with other parts of the linguistic system. Theoretical typology highlights the importance of reciprocal structures to our understanding of grammatical structure cross-linguistically. In the Persian language, reciprocal structure has not been studied technically and comprehensively, and instead, the term matching is usually used in this case; Therefore, this research aimed to find out by examining examples from English, Farsi, and several other languages: Do contrastive constructions affect the change in the valence of the verb? And finally, is it possible to reach universality in the reciprocal structure and the so-called "cross-referencing" in the linguistic comparison? In this regard, the current study is a typological framework, using linguistic data and cross-linguistic comparison. It introduces a technical field for the mentioned term based on a typological approach according to Nedjalkov (2007) and Evans (2008).

کلیدواژه‌ها [English]

  • typology
  • asymmetry
  • valence
  • reciprocal structure
افتخاری، حمید و فروغ  کاظمی (1401). «بررسی‌اصطلاحات خویشاوندی در لری خرم‌آباد: رویکردی زیست‌محیطی-رده‌شناختی» مجله علمی پژوهشی زبانشناسی و گویش های ایرانی ، دوره 7، شماره 1، 63-41
 افتخاری، حمید و فروغ کاظمی(1402). «مقایسه ‌اصطلاحات خویشاوندی در فارسی تهرانی و انگلیسی سالتلیک‌‌ سیتی: رویکردی زیست‌محیطی-رده‌شناختی»، مجله زبانشناسی اجتماعی، شماره 22، 46-29.
دبیرمقدم، محمد(1392). رده‌شناسی زبان‌های ایرانی. ج 1، چ 1، تهران: سمت.
عزیزی، فرزاد (1396). رده‌شناسی و الگوی چینش زبانی http://haje.ir/newsdetails.aspx?itemid=3727
علائی، بهلول(1392). «ارجاع، مصداق‌های واقعی و مصداق‌های گفتمانی».  علم زبان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 1، 109-130.
متولیان نائینی، رضوان و منیره امینی هرندی(1392). «الگوهای تغییر ظرفیت فعلی»، اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی، شیراز، https://civilica.com/doc/221795.
مولائی، لاله(1400). «ارجاع متقابل در زبان فارسی». علم زبان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 13(8)، 36-66.
Bloomfield, L. (1933). Language, Chicago: The University of Chicago Press.
Comrie, B. (1989). Language Universals and Linguistic Typology, Oxford: Blackwell Publishers. Second Edition.
Corbett, G. G. (2003). "Agreement: The Range of the Phenomenon and the Principles of the Surrey Database of Agreement". Transactions of the philological society. 101(2):155-202.
Corbett, G. G. (2006). Agreement. Cambridge: Cambridge University Press.
Croft, W. (2003). Typology and Universals. Cambridge: Cambridge
University Press.
Dalrymple, M.; Kanazawa, M.; Kim, Y.; Mchombo, S.A. and S. Peters (1998). "Reciprocal Expressions and the Concept of Reciprocity". Linguist. Philos. 21(2): 159–210.
Dalrymple, M.; Mchombo, S.A. and S. Peters (1994). "Semantic Similarities and Syntactic Contrasts between Chichewa and English Reciprocals". Linguist. Inq. 25(1):145–63.
Evans, N. (2008). "Reciprocal Constructions: Towards a Structural Typology". See König and Gast (2008a): 33–104.
Evans, N. (2010). "Complex Events, Propositional Overlay, and the Special Status of Reciprocal Clauses". In Empirical and Experimental Methods in Cognitive/Functional Research, ed. S Rice, J Newman, pp. 1–39. Stanford, CA: CSLI Publ.
Evans, N.; Gaby, A.; Nordlinger, R. (2007). "Valency Mismatches and the Coding of Reciprocity in Australian Languages". Linguist. Typology 11(3):541–97.
Hale, K.; Laughren, M. and J. Simpson (1995). Warlpiri. In Syntax: An International Handbook of Contemporary Research, ed. J Jacobs, A von Stechow, W Sternefeld, T Vennemann, pp. 1430–51. Berlin: Walter de Gruyter.
Haspelmath, M. (2007). "Further Remarks on Reciprocal Constructions". See Nedjalkov (2007c): 2087–115.
Haspelmath, Martin. (2013). "Argument indexing: A Conceptual Framework for the Syntactic Status of Bound Person Forms". In Languages Across Boundaries, Dik Bakker and Martin Haspelmath (eds), 197-226. Berlin: Mouton de Gruyter.
Hockett, C. F. (1958). A Course in Modern Language. New York: Macmillan Company.
Hurst, P. (2006). "The Syntax of the Malagasy Reciprocal Construction: an LFG Account". In Proceedings of LFG 2006, ed. M. Butt, TH King, pp. 256–74. Stanford, CA: CSLI Publ.
Hurst, P. and R. Nordlinger(2021). "An LFG approach to Icelandic reciprocal Constructions". In Modular Design of Grammar, ed. IW Arka, A Asudeh, T Holloway King, pp. 103–21. Oxford, UK: Oxford Univ. Press.
Kazemi, F (2020). "The Verb “ha” in Laki Language from the Perspective of the Head-Complement Parameter, A Typological Approach", Theory and Practice in Language Studies, Volume 10, Number 9: 1060-1065.
Kemmer S. (1993). The Middle Voice. Amsterdam: John Benjamins.
Keenan, E.L.; J-P.  Razafimamonjy (2001). "Reciprocals in Malagasy. In Papers in African Linguistics", ed. H Torrence, pp. 40–90. Los Angeles: UCLA Work. Pap. Linguist., UCLA Dep. Linguist.
Langendoen, D.T. (1978). "The Logic of Reciprocity". Linguist. Inquiry 9(2):177–97.  
Lichtenberg, F. (1985). "Multiple Uses of Reciprocal Constructions". Aust. J. Linguist. 5(1), pp. 19–41.
Maslova, E. (2008). "Reflexive Encoding of Reciprocity: Cross-Linguistic and Language-Internal Variation". See König and Gast 2008a: 225–57.
Nedjalkov, V. (2007a). "Overview of the Research. Definitions of Terms, Framework, and Related Issues". See Nedjalkov 2007c: 3–114.
Nedjalkov, V. (2007b). "Polysemy of Reciprocal Markers". See Nedjalkov 2007c: 231–333.
Nedjalkov, V. (2007c). Reciprocal Constructions. Amsterdam: John Benjamins.
Nordlinger, R. (1998. A) Grammar of Wambaya, Northern Territory (Australia). Canberra, Aust.: Pac. Linguist.
Siloni T. (2008). "The Syntax of Reciprocal Verbs: An Overview". See König & Gast 2008a: 451–98.