بررسی نقش های معنایی در هر یک از تفکیک های معنایی فعل «دیدن»

سید سجاد صامت جوکندان؛ شایا شهابی

دوره 8، شماره 29 ، تیر 1391، ، صفحه 37-54

چکیده
  کاسکلا و مورفی ریشه­ چندمعنایی را در تنوعِ موجود در رویه­ های معنایی-کاربرد­شناختی یا روابطی می ­دانند که از طریق آنها معانیِ واژه­ ها به نحوی گسترش یا تغییر می­ یابند که یک واحد واژگانی دارای چند معنی مجزا می­ شود. از سوی دیگر، آنتونانو چندمعنایی را شرایطی می­داند که در آن یک واژه، دو یا چند معنیِ مرتبط با یکدیگر دارد. ...  بیشتر