دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، بهار 1395، صفحه 1-148 (این شماره نشریه با موضوع ویژه فرهنگ و زبانهای باستانی زیر نظر خانم دکتر گشتاسب چاپ شده است. ) 
1. انگاره سرو در خیال ایرانی

صفحه 5-26

فاطمه جهان پور


2. زرتشت در آپوکریفا

صفحه 27-34

میلاد جهانگیرفر


6. فصلی در دستور زبان اوستایی

صفحه 85-102

فرزانه گشتاسب


7. مفهوم «راه» در اوستا

صفحه 103-107

مه لقا مرتضایی


8. پولادِ غندی و دیو سپید

صفحه 110-120

کتایون مزدا پور