دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، تابستان 1395، صفحه 1-102 
1. درباره آوانویسی پهلوی

صفحه 5-9

محسن ابوالقاسمی


2. زبان ارزیابی در نقد آثار هنری

صفحه 11-27

محمد رضا احمدخانی؛ اکرم دهقان زاده