دوره و شماره: دوره 14، 52-53 - شماره پیاپی 14، تابستان 1397، صفحه 1-120 (موضوع ویژه این شماره: زبانشناسی اجتماعی) 

شماره‌های پیشین نشریه

موضوع ویژه این شماره: زبانشناسی اجتماعی