نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری واژه‌ها و اصطلاحات کشاورزی در گونه زبانی محمدیه نایین [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 121-136]
 • آپوکریفا زرتشت در آپوکریفا [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 27-34]
 • آزمون رشد زبانی نیمرخ زبانی کودکان دارای اتیسم [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 5-16]

ا

 • ادب/ بی‌ادبی کلامی بی‌ادبی کلامی در رویکرد پسامدرن؛ بررسی عوامل مؤثّر در تفسیر بی‌ادبی کلامی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 45-66]
 • ارجاع مقایسه‌ای زبان ارزیابی در نقد آثار هنری [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 11-27]
 • ارکان جمله جمله و شبه جمله در گویشِ لای زنگانی [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 27-41]
 • اقناع نقش متغیر جنسیت در قدرت کلام و اقناع مخاطب: مطالعه موردی فروشنده های فروشگاه های شهر شیراز [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 77-93]
 • اکوان دیو پولادِ غندی و دیو سپید [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 110-120]
 • امام حسین(ع) انگاره سرو در خیال ایرانی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 5-26]
 • انجیل عربی کودکی مسیح زرتشت در آپوکریفا [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 27-34]
 • انجیل متی زرتشت در آپوکریفا [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 27-34]
 • انسجام زبان ارزیابی در نقد آثار هنری [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 11-27]
 • اهورامزدا پولادِ غندی و دیو سپید [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 110-120]
 • ایزدان اوستایی تفاوت رویکرد هندیان و ایرانیان به رقص‌های آیینی و دلایل آن [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 67-83]
 • ایزدان رقصنده تفاوت رویکرد هندیان و ایرانیان به رقص‌های آیینی و دلایل آن [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 67-83]
 • ایزدان ودایی تفاوت رویکرد هندیان و ایرانیان به رقص‌های آیینی و دلایل آن [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 67-83]

ب

 • بافت بی‌ادبی کلامی در رویکرد پسامدرن؛ بررسی عوامل مؤثّر در تفسیر بی‌ادبی کلامی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 45-66]

پ

 • پسوند-u پسوند «-u» در مکالمات و روایت های نوشتاری محاوره ای گویش کرمانی: رهیافتی جامعه شناختی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 29-44]
 • پولادغندی پولادِ غندی و دیو سپید [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 110-120]

ت

 • تحلیل زبانشناختی ـ جنسیتی نقش متغیر جنسیت در قدرت کلام و اقناع مخاطب: مطالعه موردی فروشنده های فروشگاه های شهر شیراز [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 77-93]
 • تحلیل گفتمان زبان ارزیابی در نقد آثار هنری [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 11-27]
 • تحلیل گفتمان تحلیل رمان «مرد لاابالی بادکنک قرمزم را سوراخ می‌کند» با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 43-58]
 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل رمان«انگار گفته بودی لیلی» با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 67-76]
 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل رمان «مرد لاابالی بادکنک قرمزم را سوراخ می‌کند» با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 43-58]
 • تعمّد بی‌ادبی کلامی در رویکرد پسامدرن؛ بررسی عوامل مؤثّر در تفسیر بی‌ادبی کلامی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 45-66]

ج

 • جامعه شناسی زبان نقش متغیر جنسیت در قدرت کلام و اقناع مخاطب: مطالعه موردی فروشنده های فروشگاه های شهر شیراز [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 77-93]
 • جمله جمله و شبه جمله در گویشِ لای زنگانی [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 27-41]
 • جنسیت پسوند «-u» در مکالمات و روایت های نوشتاری محاوره ای گویش کرمانی: رهیافتی جامعه شناختی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 29-44]

ح

 • حقوقدان مفسران حقوقی مادیان هزار دادستان [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 35-52]
 • حقوق زن احکام طلاق(= هشتن از زنی) در مادیان هزار دادستان [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 53-65]

د

 • درخت سرو انگاره سرو در خیال ایرانی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 5-26]
 • دستور فصلی در دستور زبان اوستایی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 85-102]
 • دوره ساسانیان احکام طلاق(= هشتن از زنی) در مادیان هزار دادستان [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 53-65]
 • دیو پولادِ غندی و دیو سپید [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 110-120]
 • دیو سپید پولادِ غندی و دیو سپید [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 110-120]

ر

 • رشد شناختی فرایندهای فکری کودکان و نوجوانان در درک طرحواره های تصوری جملات فارسی بر اساس نظریه ژان پیاژه(1973) [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 75-89]
 • رقص آیینی تفاوت رویکرد هندیان و ایرانیان به رقص‌های آیینی و دلایل آن [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 67-83]
 • رمزگان سینمایی نشانه شناسی فیلم «جامه‌دران» بر اساس دیدگاه رولان بارت [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 59-74]
 • روایت پسوند «-u» در مکالمات و روایت های نوشتاری محاوره ای گویش کرمانی: رهیافتی جامعه شناختی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 29-44]
 • رولان بارت نشانه شناسی فیلم «جامه‌دران» بر اساس دیدگاه رولان بارت [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 59-74]
 • رویکرد پسامدرن بی‌ادبی کلامی در رویکرد پسامدرن؛ بررسی عوامل مؤثّر در تفسیر بی‌ادبی کلامی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 45-66]

ز

 • زایش زرتشت زرتشت در آپوکریفا [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 27-34]
 • زبان ارزیابی زبان ارزیابی در نقد آثار هنری [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 11-27]
 • زبان اوستایی فصلی در دستور زبان اوستایی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 85-102]
 • زبان پهلوی فصلی در دستور زبان اوستایی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 85-102]

س

 • ساخت مجهول تاثیر جنسیت برمیزان کاربرد جملات معلوم و مجهول در گویشهای اردلانی، ایلامی و آبدانانی [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 17-26]
 • ساخت معلوم تاثیر جنسیت برمیزان کاربرد جملات معلوم و مجهول در گویشهای اردلانی، ایلامی و آبدانانی [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 17-26]
 • سیاوش انگاره سرو در خیال ایرانی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 5-26]

ش

 • شبه جمله جمله و شبه جمله در گویشِ لای زنگانی [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 27-41]
 • شهر داراب جمله و شبه جمله در گویشِ لای زنگانی [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 27-41]

ط

 • طرحواره های تصوری فرایندهای فکری کودکان و نوجوانان در درک طرحواره های تصوری جملات فارسی بر اساس نظریه ژان پیاژه(1973) [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 75-89]
 • طلاق (= هِشتن) احکام طلاق(= هشتن از زنی) در مادیان هزار دادستان [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 53-65]

ع

 • علم گردانی انگاره سرو در خیال ایرانی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 5-26]

ف

 • فارسی میانه مفسران حقوقی مادیان هزار دادستان [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 35-52]
 • فرامتن تحلیل رمان «مرد لاابالی بادکنک قرمزم را سوراخ می‌کند» با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 43-58]
 • فرهنگ اویم ایوک فصلی در دستور زبان اوستایی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 85-102]

ق

 • قدرت کلام نقش متغیر جنسیت در قدرت کلام و اقناع مخاطب: مطالعه موردی فروشنده های فروشگاه های شهر شیراز [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 77-93]

ک

 • کشاورزی واژه‌ها و اصطلاحات کشاورزی در گونه زبانی محمدیه نایین [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 121-136]
 • کنش اجتماعی تحلیل رمان«انگار گفته بودی لیلی» با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 67-76]
 • کنش گفتمانی تحلیل رمان«انگار گفته بودی لیلی» با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 67-76]
 • کودکان دارای اُتیسم نیمرخ زبانی کودکان دارای اتیسم [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 5-16]

گ

 • گفتمان سیاسی- اجتماعی تحلیل رمان «مرد لاابالی بادکنک قرمزم را سوراخ می‌کند» با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 43-58]
 • گویش آبدانانی تاثیر جنسیت برمیزان کاربرد جملات معلوم و مجهول در گویشهای اردلانی، ایلامی و آبدانانی [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 17-26]
 • گویش اردلانی تاثیر جنسیت برمیزان کاربرد جملات معلوم و مجهول در گویشهای اردلانی، ایلامی و آبدانانی [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 17-26]
 • گویش ایلام تاثیر جنسیت برمیزان کاربرد جملات معلوم و مجهول در گویشهای اردلانی، ایلامی و آبدانانی [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 17-26]
 • گویش کرمانی پسوند «-u» در مکالمات و روایت های نوشتاری محاوره ای گویش کرمانی: رهیافتی جامعه شناختی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 29-44]
 • گویش لای زنگانی جمله و شبه جمله در گویشِ لای زنگانی [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 27-41]
 • گویش‌های مرکزی واژه‌ها و اصطلاحات کشاورزی در گونه زبانی محمدیه نایین [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 121-136]
 • گیاه انگاره سرو در خیال ایرانی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 5-26]

م

 • مادیان هزار دادستان مفسران حقوقی مادیان هزار دادستان [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 35-52]
 • مادیان هزار دادستان احکام طلاق(= هشتن از زنی) در مادیان هزار دادستان [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 53-65]
 • متغیر جنسیت تاثیر جنسیت برمیزان کاربرد جملات معلوم و مجهول در گویشهای اردلانی، ایلامی و آبدانانی [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 17-26]
 • متون فارسی میانه احکام طلاق(= هشتن از زنی) در مادیان هزار دادستان [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 53-65]
 • محمدیه واژه‌ها و اصطلاحات کشاورزی در گونه زبانی محمدیه نایین [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 121-136]
 • مرحله عملیات صوری فرایندهای فکری کودکان و نوجوانان در درک طرحواره های تصوری جملات فارسی بر اساس نظریه ژان پیاژه(1973) [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 75-89]
 • مرحله عملیات عینی فرایندهای فکری کودکان و نوجوانان در درک طرحواره های تصوری جملات فارسی بر اساس نظریه ژان پیاژه(1973) [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 75-89]
 • مفسر مفسران حقوقی مادیان هزار دادستان [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 35-52]
 • مکالمه پسوند «-u» در مکالمات و روایت های نوشتاری محاوره ای گویش کرمانی: رهیافتی جامعه شناختی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 29-44]
 • مناسک سوگواری انگاره سرو در خیال ایرانی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 5-26]

ن

 • نایین واژه‌ها و اصطلاحات کشاورزی در گونه زبانی محمدیه نایین [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 121-136]
 • نخل گردانی انگاره سرو در خیال ایرانی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 5-26]
 • نشانه‌شناسی نشانه شناسی فیلم «جامه‌دران» بر اساس دیدگاه رولان بارت [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 59-74]
 • نظریه شناختی پیاژه فرایندهای فکری کودکان و نوجوانان در درک طرحواره های تصوری جملات فارسی بر اساس نظریه ژان پیاژه(1973) [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 75-89]
 • نقد زبان ارزیابی در نقد آثار هنری [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 11-27]
 • نگاه جنسیتی تحلیل رمان«انگار گفته بودی لیلی» با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 67-76]
 • نهاد حقوقی مفسران حقوقی مادیان هزار دادستان [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 35-52]
 • نیمرخ زبانی نیمرخ زبانی کودکان دارای اتیسم [دوره 12، 46-47، 1395، صفحه 5-16]

ه

 • هنجارهای اجتماعی بی‌ادبی کلامی در رویکرد پسامدرن؛ بررسی عوامل مؤثّر در تفسیر بی‌ادبی کلامی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 45-66]